ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ชมรมภริยานาวิกโยธิน ประจำปี ๒๕๖๕ ให้แก่บุตร – ธิดา ข้าราชการ และทหารทุพพลภาพ เนื่องในวันสถาปนาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

Release Date : 27-07-2022 11:01:32
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ชมรมภริยานาวิกโยธิน ประจำปี ๒๕๖๕ ให้แก่บุตร – ธิดา ข้าราชการ และทหารทุพพลภาพ เนื่องในวันสถาปนาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ คุณสุภาวดี สิทธินันทน์ ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ชมรมภริยานาวิกโยธิน ประจำปี ๒๕๖๕ ให้แก่บุตร – ธิดา ข้าราชการ และทหารทุพพลภาพ เนื่องในวันสถาปนาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน ๓๖๔ คน ณ หอประชุมนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ โดยแบ่งเป็นบุตรของกำลังพล จำนวน ๓๔๑ คน ซึ่งแต่ละทุน ประกอบด้วย

๑. ทุนการศึกษา ระดับอุดมศึกษา จำนวน ๕๕ ทุน

๒. ทุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๑๒๖ ทุน

๓. ทุนการศึกษา ระดับประถมศึกษา จำนวน ๑๑๙ ทุน

๔. ทุนการศึกษา ระดับอนุบาล จำนวน ๔๑ ทุน

บุตรทหารทุพพลภาพ จำนวน ๒๒ คน ประกอบด้วย

๑. ทุนการศึกษา ระดับอุดมศึกษา จำนวน ๓ ทุน

๒. ทุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๗ ทุน

๓. ทุนการศึกษา ระดับประถมศึกษา จำนวน ๗ ทุน

๔. ทุนการศึกษา ระดับอนุบาล จำนวน ๕ ทุน

การมอบทุนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กับกำลังพลที่ขอรับทุนที่มีรายได้น้อย และส่งเสริมบุตรที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย มีความรัก และเชิดชูในสถาบันชาติ และพระมหากษัตริย์