หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ (พสบ.ทร.) รุ่นที่ ๑๙ ในโอกาสทัศนศึกษาดูงานหน่วยของกองทัพเรือในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Release Date : 15-06-2022 10:45:23
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ (พสบ.ทร.) รุ่นที่ ๑๙ ในโอกาสทัศนศึกษาดูงานหน่วยของกองทัพเรือในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ พลเรือตรี ชัยวัฒน์ คุ้มทิม รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ (พสบ.ทร.) รุ่นที่ ๑๙ จำนวน ๑๐๗ คน ในโอกาสเยี่ยมชมกิจการของหน่วยกองทัพเรือ ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีกิจกรรมในการเยี่ยมชม ประกอบด้วย

๑. การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน

๒. การแสดงท่าอาวุธประกอบดนตรี (Fancydrill) จาก นักเรียนจ่า โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

๓. พิธีเชิญธงชาติลงจากยอดเสา

ณ ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

การอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ (พสบ.ทร.) รุ่นที่ ๑๙ ประจำปีงบประมาณ ๖๕ ระหว่างวันที่ ๖ มิถุนายน - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือกับหน่วยงานของภาครัฐ และภาคเอกชน อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ ได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทะเล การมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ (พสบ.ทร.) รุ่นที่ ๑๙ ในโอกาสทัศนศึกษาดูงานหน่วยของกองทัพเรือในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง