หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ให้การต้อนรับคณะเยาวชนในโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ

Release Date : 20-05-2022 08:43:22
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ให้การต้อนรับคณะเยาวชนในโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พลเรือตรี ชัยวัฒน์ คุ้มทิม รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ มอบโอวาท และของที่ระลึกให้กับคณะเยาวชนในโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ครั้งที่ ๓ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ จากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน

๓๐ คน ทัศนศึกษาหน่วยทหารเรือในพื้นที่สัตหีบ โดย เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน ร่วมกันทำความสะอาดหาดเตยงาม รวมทั้งทำการทดสอบกำลังใจโดดหอสูง ๓๔ ฟุต ณค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

สำหรับโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ เป็นโครงการที่กองทัพเรือได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน โดยได้น้อมนำแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นหลักในการจัดโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำความสงบสุขมาสู่พี่น้องประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีกิจกรรมที่มุ่งเน้นพัฒนาความเป็นอยู่และสร้างความสัมพันธ์กับมวลชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายกิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ มาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติที่ดี มีความเข้าใจที่ถูกต้องและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับกองทัพเรือ และทางราชการในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ให้การต้อนรับคณะเยาวชนในโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง