ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับยศ และมอบประกาศนียบัตร นักเรียนจ่าทหารเรือ และนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

Release Date : 29-04-2022 10:40:00
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับยศ และมอบประกาศนียบัตร นักเรียนจ่าทหารเรือ และนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับยศ และมอบประกาศนียบัตร นักเรียนจ่าทหารเรือ และนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๑๑๑ นาย ภายใต้มาตรการการป้องกันโควิด - ๑๙ ณ หอประชุมกองทัพเรือ โดยมี พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เข้าร่วมพิธีฯ

สำหรับหลักสูตรนักเรียนจ่า พรรคนาวิกโยธิน เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพื่อพัฒนากำลังคน ระดับเทคนิคให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามความต้องการของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และกองทัพเรือ มุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษา มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติงานได้จริง มีความเป็นผู้นำและสามารถทำงานเป็นหมู่คณะได้ดี สนับสนุนการประสานความร่วมมือ ในการจัดการศึกษาร่วมกัน ระหว่างหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

นักเรียนจ่านาวิกโยธิน รุ่นที่ ๖๕ เข้ารับบรรจุเป็น นักเรียนจ่านาวิกโยธินชั้นปีที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ และเลื่อนชั้นเป็นนักเรียนจ่านาวิกโยธินชั้นปีที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ฝึกหัดศึกษาจนครบระยะเวลา ๒ ปี ก็ได้สำเร็จการศึกษา ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ จำนวนทั้งสิ้น ๑๗๔ นาย

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับยศ และมอบประกาศนียบัตร นักเรียนจ่าทหารเรือ และนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง