ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารใหม่ พรรคนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๑๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

Release Date : 22-03-2022 21:14:14
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารใหม่ พรรคนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๑๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ พลเรือโท รณรงค์สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารใหม่ พรรคนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๑๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ พร้อมกับมอบประกาศนียบัตร มอบโล่ดีเด่น ให้แก่ผู้ที่สำเร็จการอบรม โดยมีผู้ผ่านการอบรม จำนวน ๙ นาย ณ หอประชุมนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

หลักสูตรนายทหารใหม่ พรรคนาวิกโยธิน มีความมุ่งหมายเพื่อให้นายทหารใหม่ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือได้รับการอบรมขนบธรรมเนียมประเพณี ปลูกฝังความเป็นทหารนาวิกโยธิน มีการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยที่ถูกต้อง และเสริมสร้างลักษณะความเป็นผู้นำ มีความรู้พื้นฐานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บังคับหมวดได้ โดยในระหว่างการอบรมได้นำนายทหารนักเรียนไปฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมหน่วยทหารนาวิกโยธินทั้งในพื้นที่สัตหีบ พื้นที่ภาคตะวันออก และพื้นที่ภาคใต้ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกเหล่าและเลือกลงบรรจุลงหน่วยของนายทหารใหม่

ในการนี้การจัดพิธีฯ ดังกล่าว ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารใหม่ พรรคนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๑๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง