การดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ นย. ITA & OIT

Release Date : 10-02-2023 11:35:13
การดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ นย. ITA & OIT

KPI 9 การเปิดเผยข้อมูล

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

        O1 โครงสร้าง

                  - ผังโครงสร้าง [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

                  - หน่วยงานใน นย. [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

                  - ผู้บริหารหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

O3 อำนาจหน้าที่  [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน  [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

O5 ข้อมูลการติดต่อ

                  - ที่อยู่ (ในหน้าเว็บ นย. ส่วนล่างสุด)  [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

                  - เบอร์โทรศัพท์ ในหน่วย  [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

                  - หน้าเว็บประชาสัมพันธ์ของหน่วย  [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

O8 Q&A

                  - ระบบถาม-ตอบ(Q&A)กองทัพเรือ  [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

O9 Social Network

                  - Facebook นย.  [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

           O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

9.2 การบริหารงาน

O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

O13  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

                  - การปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก  [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

O18 E–Service

                  - ลิงก์ข้อมูลการสมัครทหารพราน  [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

 

9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

O19 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

                  - ข้อมูลค่าใช้จ่าย รอบ 12 เดือน งป.64  [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

           O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

           O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

           O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

 

9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

O24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                  - http://www.rongtook.navy.mi.th/   [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

 

KPI 10 การป้องกันการทุจริต

10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบายNo Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที 

       [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

O32 การสร้างวัฒนธรรมNo Gift Policy

O33 รายงานผลตามนโยบายNo Gift Policy

O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน

O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

              O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

         - การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับย้ายกำลังพล ชั้นยศ ร.ต.-น.ต.  [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

         - การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับย้ายกำลังพล ชั้นยศ น.ท.-น.อ.  [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]