การดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ นย. ITA & OIT

Release Date : 09-03-2022 19:03:25
การดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ นย. ITA & OIT

KPI 9 การเปิดเผยข้อมูล

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

        O1 โครงสร้าง

                  - ผังโครงสร้าง [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

                  - หน่วยงานใน นย. [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

                  - ผู้บริหารหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

O3 อำนาจหน้าที่  [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน  [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

O5 ข้อมูลการติดต่อ

                  - ที่อยู่ (ในหน้าเว็บ นย. ส่วนล่างสุด)  [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

                  - เบอร์โทรศัพท์ ในหน่วย  [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

                  - หน้าเว็บประชาสัมพันธ์ของหน่วย  [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

O8 Q&A

                  - ระบบถาม-ตอบ(Q&A)กองทัพเรือ  [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

O9 Social Network

                  - Facebook นย.  [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

 

9.2 การบริหารงาน

O11 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

                  - การปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก  [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

O17 E–Service

                  - ลิงก์ข้อมูลการสมัครทหารพราน  [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

 

9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

                  - ข้อมูลค่าใช้จ่าย รอบ 12 เดือน งป.64  [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

                  - รายงาน งป.64 รอบ 6 เดือน  [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

                  - สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ  [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

 

9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                  - http://www.rongtook.navy.mi.th/   [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

                  - http://qna.navy.mi.th/   [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

 

KPI 10 การป้องกันการทุจริต

10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

            - การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับย้ายกำลังพล ชั้นยศ ร.ต.-น.ต.  [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

         - การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับย้ายกำลังพล ชั้นยศ น.ท.-น.อ.  [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]