การดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ นย. ITA & OIT

Release Date : 07-03-2024 19:05:06
การดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ นย. ITA & OIT

คู่มือประเมิน ITA 2567 [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

KPI 9 การเปิดเผยข้อมูล

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง

                  - ผังโครงสร้าง [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

                  - หน่วยงานใน นย. [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

                  - ผู้บริหารหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

O3 อำนาจหน้าที่  [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

O4 ข้อมูลการติดต่อ

                  - ที่อยู่ (ในหน้าเว็บ นย. ส่วนล่างสุด)  [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

                  - เบอร์โทรศัพท์ ในหน่วย  [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

การประชาสัมพันธ์

O5 ข่าวประชาสัมพันธ์

        - หน้าเว็บประชาสัมพันธ์ของหน่วย  [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O6 Q&A

                 - ระบบถาม-ตอบ (Q&A)กองทัพเรือ  [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]          

 

9.2 การบริหารงานและงบประมาณ

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

O7 แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน  [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
             [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี   [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

การปฏิบัติงาน

O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

- อทร.3430 การปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

การให้บริการและการติดต่อประสานงาน

O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ[คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

O12 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 

O13 E–Service

                  - ลิงก์ข้อมูลการสมัครทหารพราน [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

 

9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง        

O14 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

O15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

 

9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O18 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

-  นโยบาย ผบ.นย. [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

-  ขออนุมัติโครงการศึกษา อบรม ประชุม และสัมนาของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

-  สรุปโครงการศึกษา อบรม ประชุม และสัมมนา ของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

-  ขออนุมัติโครงการศึกษาและอบรมข้าราชการตามสถานศึกษาในประเทศ นอก ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

-  สรุปโครงการศึกษาและอบรมข้าราชการตามสถานศึกษาในประเทศ นอก ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

 

9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

O24 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

 

KPI 10 การป้องกันการทุจริต

10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที 

       [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy [คลิกเพื่อดูรายละเอียด] 

O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]  

O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

 

10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

แผนป้องกันการทุจริต

O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]

O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]