ประเมินทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital Government)

Release Date : 19-06-2024 16:47:42
ประเมินทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital Government)

เรียนผู้บังคับบัญชา
กพ.ทร.แจ้งว่า กห.ให้กำลังพลของ ทร. เข้าทำการประเมิน ทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคคลากร (Digital Government) โดยให้เข้าทำการสมัครและประเมินได้ตั้งแต่บัดนี้ และให้เสร็จสิ้นก่อน 30 มิ.ย.67 เมื่อประเมินแล้วให้กองต่าง ๆ รวบรวมรายงานผลให้ บก.สก.ทร. รับทราบด้วยครับ
 
ขั้นตอนที่ 1  
- เข้าเว็บ https://dg-sa.tpqi.go.th/Home [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]
- ลงทะเบียน  กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน  ยศ ชื่อ – สกุล  วัน เดือน ปี เกิด 
- กรอกอีเมลล์  และตั้งรหัสผ่าน “สำหรับรหัสผ่านให้ตั้งพยัญชนะตัวใหญ่ ตัวเล็ก และให้ใช้พยัญชนะพิเศษด้วย เช่น !   &  @  เป็นต้น
- สถานที่ทำงาน ประเภทหน่วยงาน “ส่วนราชการ”   สังกัด “กระทรวงกลาโหม”  หน่วยงาน “กองทัพเรือ “ ส่วนราชการ “กรมสวัสดิการทหารเรือ”  สถานที่ตั้ง “กรุงเทพมหานคร”
- ข้อมูลบุคคล  ประเภท “ ข้าราชการ”     กลุ่มบุคลากร ” ข้าราชการทหาร”
- ข้อมูลทั่วไป คาดว่าจะอยู่ในองค์กรอีกกี่ปี “ให้เลือกจำนวนปี”
- เลือกคำตอบ งานที่ท่านปฏิบัติงานเป็นงานลักษณะใด
แบบประเมินตนเองทั้ง 6 กลุ่ม จะมีจำนวนข้อไม่เท่ากัน
1. กลุ่มผู้บริหารระดับสูง จำนวน 53 ข้อ
2. กลุ่มผู้อำนวยการกอง จำนวน 76 ข้อ
3. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านนโนบายและงานวิชาการ (Academic) จำนวน 68 ข้อ
4. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบริการ (Service) จำนวน 57 ข้อ
5. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technologist) จำนวน 88 ข้อ
6. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานอื่น (Other) จำนวน 25 ข้อ
 - ทร.กำหนดกลุ่มไว้ดังนี้
กลุ่ม 1 ผบ.นย.
กลุ่ม 2 รอง ผบ.นย. ผบ.พล.นย. ผบ.ศฝ.นย. เสธ.นย.
กลุ่ม 3 ผอ.กองฝ่าย และ ผู้ทำหน้าที่สอน
กลุ่ม 4 รอง ผอ.กองฝ่าย หน.แผนก
กลุ่ม 5 ฝ่าย กม.นย.
กลุ่ม 6 ตำแหน่งอื่น ๆ ที่ไม่กล่าวใน 1 - 5
- แล้วเลือกการยินยอม หลังจากนั้นกดเลือก สมัคร
 
ขั้นตอนที่ 2 
เมื่อประเมินเสร็จแล้ว กรุณาลงชื่อแจ้งใน >> [ แบบฟอร์ม ] 
เพื่อจะได้รวบรวมยอดส่ง ทร.ต่อไป