หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดกิจกรรม "ทหารนาวิกโยธินเยี่ยมโรงเรียน" สถานศึกษาในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Release Date : 03-03-2022 10:40:34
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดกิจกรรม "ทหารนาวิกโยธินเยี่ยมโรงเรียน" สถานศึกษาในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดกำลังพลร่วมกิจกรรม "ทหารนาวิกโยธินเยี่ยมโรงเรียน" โดยประกอบด้วยสถานศึกษาในพื้นที่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีจำนวน ๕ โรงเรียน ดังนี้

๑. โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ

๒. โรงเรียนบ้านอำเภอ

๓. โรงเรียนวัดหนองจับเต่า

๔. โรงเรียนบ้านเตาถ่าน

๕. โรงเรียนชุมชนช่องแสมสาร

การดำเนินกิจกรรมฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝังเยาวชน และนักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย ให้มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ให้ทราบถึงการปฏิบัติงาน หน่วยงาน และหน้าที่ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น โดยมีการมอบอุปกรณ์การเรียน และกีฬาให้กับโรงเรียนดังกล่าวด้วย และการดำเนินกิจกรรมฯ ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดกิจกรรม "ทหารนาวิกโยธินเยี่ยมโรงเรียน" สถานศึกษาในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง