หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดกิจกรรมเพื่อน้องผู้มีความหวัง ประจำปี ๒๕๖๕ ณ สถานสงเคราะห์บ้านครูบุญชูเพื่อบุคคลพิเศษ

Release Date : 14-02-2022 16:49:37
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดกิจกรรมเพื่อน้องผู้มีความหวัง ประจำปี ๒๕๖๕ ณ สถานสงเคราะห์บ้านครูบุญชูเพื่อบุคคลพิเศษ

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดกำลังพลร่วมกับจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมเพื่อน้องผู้มีความหวัง ประจำปี ๒๕๖๕ ณ อาคารพระบารมีปกเกล้า สถานสงเคราะห์บ้านครูบุญชูเพื่อบุคคลพิเศษ

ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย

๑. กิจกรรมสันทนาการและมอบของรางวัล

๒. กิจกรรมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

๓. กิจกรรมอาชาบำบัดสำหรับเด็กพิเศษ

๔. กิจกรรมตัดผมเคลื่อนที่

๕. กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน

มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาการเด็กพิการ ให้ใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข ให้เด็กพิการเป็นที่ยอมรับในสังคม โดยมี ครูบุญชู ม่วงไหมทอง เป็น

ประธานมูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อบุคคลพิเศษ ซึ่งในมูลนิธิฯ มี ครู จำนวน ๗ คน พี่เลี้ยง จำนวน ๑๓ คน และเด็กพิการ จำนวน ๒๕๐ คน ซึ่งจำแนกเด็กแต่ละประเภท ดังนี้

๑. มีปัญหาทางการเรียนรู้

๒. บกพร่องทางสติปัญญา

๓. ออทิสติก

๔. บกพร่องทางการมองเห็น

๕. บกพร่องทางการได้ยิน

๖. พิการซ้อน

๗. พิการร่างกาย

สำหรับการจัดกิจกรรมฯในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์เรียบร้อย

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดกิจกรรมเพื่อน้องผู้มีความหวัง ประจำปี ๒๕๖๕ ณ สถานสงเคราะห์บ้านครูบุญชูเพื่อบุคคลพิเศษ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง