หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม "บวร" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

Release Date : 03-02-2022 15:26:45
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม "บวร" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นาวาเอก วีระชัย หลีค้า รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม "บวร" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๒-๓ กุมภาพันธ์ ๒๖๕ ณ วัดสระแก้ว และโรงเรียนผู้สูงอายุ บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

สำหรับคำว่า "บวร"ได้รับการต่อยอดและน้อมนำแนวทางพระราชดำริโดยการดำเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม

เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ โดยการนำบวรมาเป็นกลไกในการพัฒนาและสร้าง

ชุมชนเข้มแข็ง ทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการพัฒนา ตัดสินใจ และแก้ปัญหาของตนเองและชุมชน กำหนด

แผนแม่บทชุมชน การร่วมกันคิด สร้าง และบริหารจัดการชุมชนในท้องถิ่นที่ร่วมกันเป็นเจ้าของ

หลักการเรื่อง “บวร” มีที่มาจากแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรได้พระราชทานแนวทางการพัฒนาชุมชนอย่าง

ยั่งยืนโดยอาศัย ๓ สถาบันหลักของสังคมไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางของชุมชน ประกอบด้วย

๑. บ คือ สถาบันครอบครัวหรือบ้าน

๒. ว คือ สถาบันศาสนา หรือ วัด (ศูนย์กลางทางจิตใจในชุมชน หมายรวมถึงศาสนสถานของศาสนาต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่)

๓. ร คือ สถานที่ที่ให้ความรู้อย่างมีแบบแผน หรือ โรงเรียน ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “บวร” เพื่อเป็นหลักการที่นำมาปรับใช้ในการพัฒนาและแก้ปัญหาในระดับชุมชนและเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมไทย

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ดำเนินการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม "บวร" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง