ประกาศ บุคคลดีเด่น หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประจำปี ๒๕๖๔

Release Date : 25-06-2021 14:53:51
ประกาศ บุคคลดีเด่น หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประจำปี ๒๕๖๔

บุคคลดีเด่น นย. ประจำปี ๒๕๖๔

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน  และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่กำลังพลของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  และเป็นการรองรับการคัดเลือกตัวแทนของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  เข้าคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นของกองทัพเรือต่อไป

การพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่นฯ แบ่งเป็น ๒ กลุ่มงาน ประกอบด้วย กลุ่มงานกำลังรบ และกลุ่มงานกิจการพิเศษ แต่ละกลุ่มงาน แบ่งเป็น ๒ ประเภท ประกอบด้วย ประเภทนายทหารสัญญาบัตร และประเภทนายทหารประทวนทหารกองประจำการ อาสาสมัครทหารพราน ลูกจ้าง พนักงานราชการ หรือนักเรียนในสถานศึกษาของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

ผลการคัดเลือก

กลุ่มงานกิจการพิเศษ

๑. ประเภทนายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๒ นาย

๑.๑ ว่าที่ น.ต.มานัส  แป้นแหลม ประจำ นย. ช่วยปฏิบัติราชการ กบ.นย.สมควรได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่น นย. จากผลงานการดูแลรักษาประโยชน์ที่ดิน ทร. ดังนี้

๑.๑.๑ การดำเนินการ รวบรวมเอกสาร ติดตามคดีที่เกี่ยวข้องจนคดีถึงที่สุด  ในพื้นที่ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี   ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จว.จันทบุรี  อ.เกาะช้าง จว.ตราด ไม่น้อยกว่า ๖๐ คดี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒

๑.๑.๒ การดำเนินการเรื่องเอกสารข้อมูลที่ดินที่ดินทุกแปลงของ นย. เกี่ยวกับ พ.ร.บ. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย

๑.๑.๓ ประสานหน่วยราชการต่าง ๆ ในเรื่องการขอใช้ประโยชน์ที่ดิน  การเสนอย้ายที่ตั้งหน่วย  การขอคืนที่ดินเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์  การรังวัดที่ดิน  งานแผนที่  การนำขึ้นทะเบียนที่ดิน (นสล.)  การตรวจตราดูแลที่ดิน

๑.๑.๔ งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เป็นวิทยาการให้ความรู้ และร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับ จนท.ที่ดินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งของ ทร.  นย.  กรมที่ดิน  กรมธนารักษ์  กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

๑.๑.๕ งานแหล่งน้ำ งานเสนอแผนปรับปรุงสระน้ำหนองไก่เตี้ย

๑.๑.๖ ดำเนินการพิจารณาขออนุญาตปลูกสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ เขตปลอดภัยทางทหารเกี่ยวกับแบบ ตำบลที่ ความสูงอาคาร ระยะห่างจากรั้วของหน่วยงาน ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วย เขตปลอดภัยทางทหาร

๑.๒ ร.ท.คมกฤษ์  พิมรัตน์ ผบ.มว.ฝ.๓ ร้อย.ฝ.๕ พัน.ฝ.๑ กฝท.ศฝ.นย. สมควรได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่น นย. จากผลงานการใช้เวลานอกราชการ เพื่อเผยแพร่ความรู้เชิงปฏิบัติการโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้

๑.๒.๑ นำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถ่ายทอด ความรู้ผ่านทางเว็บเพจประชาสัมพันธ์ของ กฝท.ศฝ.นย. และ นย.

๑.๒.๒ เป็นวิทยากรบรรยายการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตให้กับกำลังพลและครอบครัว พลทหารก่อนปลดประจำการ และบุคคลทั่วไป

๑.๒.๓ ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ประเภทครอบครัว) กองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๓

๒. ประเภทนายทหารประทวนหรือทหารกองประจำการ อาสาสมัครทหารพราน ลูกจ้าง พนักงานราชการ หรือนักเรียนในสถานศึกษาของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน ๑ นาย

๒.๑ นางริสา  กมลรัตน์ ช่างพลาธิการระดับ ๒ ศฝ.นย. สมควรได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่น นย. จากผลงานด้านกีฬาและได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ถวายงานให้กับพระบรมวงศานุวงศ์ ดังนี้

๒.๑.๑ เป็นตัวแทนของกองทัพเรือไปแข่งกีฬากระโดดร่มกองทัพไทย ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๗จนถึง ปัจจุบัน ได้รับรางวัลทุกปี และครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯติดต่อกันนานถึง ๘ ปี

๒.๑.๒ เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งกระโดดร่มต่างประเทศ รวม ๖ ประเทศได้แก่

๒.๑.๒.๑ พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๓๔ ประเทศมาเลเซีย ได้อันดับที่ ๒ ประเภทบุคคล

๒.๑.๒.๒ พ.ศ. ๒๕๓๗ ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี ได้อันดับที่ ๔ ประเภททีม

๒.๑.๒.๓ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย ได้อันดับที่ ๒ ประเภทบุคคล อันดับที่ ๑ ประเภททีม

๒.๑.๒.๔ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประเทศสาธารณรัฐสโลวีเนีย ได้อันดับที่ ๔ ประเภททีม

๒.๑.๒.๕ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้อันดับที่ ๓ ประเภททีม

๒.๑.๒.๖ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้อันดับที่ ๒ ประเภททีม

๒.๑.๓ พ.ศ.๒๕๕๓ ถวายการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศ ให้แก่ พระเจ้าหลานเธอ      พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

๒.๑.๔ พ.ศ.๒๕๖๔ ถวายการฝึกหลักสูตรการแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูง (กรณีพิเศษ)ให้แก่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

๒.๑.๕ พ.ศ.๒๕๖๔ ถวายงานเกี่ยวกับการคืนคนดีสู่สังคม จว.ระยอง ตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา