การฝึกเป็นหน่วยกองร้อยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ประจำปี ๒๕๖๔

Release Date : 24-06-2021 19:18:55
การฝึกเป็นหน่วยกองร้อยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ประจำปี ๒๕๖๔

การฝึกเป็นหน่วยกองร้อยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ประจำปี ๒๕๖๔ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์ ซักซ้อมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติเพื่อรองรับแผนป้องกันประเทศ และความพร้อมในการเตรียมกำลังอัตรากองร้อยเฉพาะกิจนาวิกโยธินให้มีขีดความสามารถสูงสุดที่จะตอบสนองต่อภารกิจที่ได้รับมอบ และเป็นการจัดเตรียมหน่วยให้มีความพร้อมรบสำหรับการตีโฉบฉวยสะเทินน้ำสะเทินบก ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือที่ให้ความสำคัญในการฝึกทุกหลักสูตร โดยมุ่งเน้นแนวคิดที่ว่า “รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น”