"ที่ใดมีภัยที่นั่นย่อมมีทหารของกองทัพเรือ"

Release Date : 14-05-2020 21:36:21
"ที่ใดมีภัยที่นั่นย่อมมีทหารของกองทัพเรือ"

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นาวาเอก อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ได้เดินทางมาเยี่ยม นายดี พุฒคง อายุ ๘๒ ปี ซึ่งประสบอัคคีภัยจากเหตุไฟฟ้าลัดวงจรภายในบ้านจนได้รับความเสียหายทั้งหลัง เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ณ บ้านเลขที่ ๔ หมู่ ๑ ตำบลไม้แก่น อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จึงมอบเงินช่วยเหลือในเบื้องต้น เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ประสบภัยต่อไป