รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในการบรรยายระบบ Outlook ของกองทัพเรือ จาก Outlook Mobile Team ของกรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ

Release Date : 28-11-2019 14:10:11
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในการบรรยายระบบ Outlook ของกองทัพเรือ จาก Outlook Mobile Team ของกรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พลเรือตรี กิตติคุณ นาคสุก รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในการบรรยายระบบ Outlook ของกองทัพเรือ จาก Outlook Mobile Team ของกรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูง และผู้บังคับบัญชาในระดับผู้อำนวยการกอง จนถึงหัวหน้าแผนก ที่มีบัญชีผู้ใช้ระบบ Outlook ของกองทัพเรือ ร่วมรับฟังการบรรยาย เพื่อให้การใช้งานระบบ Outlook ของกองทัพเรือ ดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และให้เกิดผลเป็นรูปธรรม