จัดกิจกรรมวันเยี่ยมญาติให้กับนักเรียนพลกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๑

Release Date : 03-06-2019 11:25:01
จัดกิจกรรมวันเยี่ยมญาติให้กับนักเรียนพลกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๑

    เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (นย.) โดย ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (ศฝ.นย.) จัดกิจกรรมวันเยี่ยมญาติให้กับนักเรียนพลกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๑ โดย พลเรือตรี โกเมศ สะอาดเอี่ยม ผั้บัญชาการศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กล่าวต้อนรับ และพูดคุยกับญาติทหารใหม่ พร้อมยินดีรับฟังความคิดเห็นในการดูแลทหารใหม่

    หลักสูตรทหารใหม่ภาคสาธารณศึกษา รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๑ จำนวน ๑,๙๗๗ นาย เข้ามารับการฝึกที่ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และเสร็จสิ้นการฝึก ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทหารใหม่ได้ปรับสภาพจากพลเรือนมาเป็นทหารกองประจำการ ทั้งสภาพร่างกาย และจิตใจ ที่มีระเบียบวินัย เสริมสร้างร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง ประกอบด้วยในช่วงแรก เป็นการเรียนความรู้ในห้องเรียน การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า การฝึกแถวชิด การฝึกบุคคลท่าอาวุธ มีการออกกำลังกายเป็นประจำในช่วงเช้าและช่วงบ่าย ด้วยการวิ่ง และ ออกกำลังกายท่ากายบริหารแบบต่างๆ เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเพิ่มความแรงของร่างกาย

    เพื่อเป็นการบำรุงขวัญ กำลังใจ และให้ญาติ ครอบครัวของทหารใหม่ ได้มาเห็นชีวิตความเป็นอยู่ และเกิดความภาคภูมิใจในบุตรหลานที่เข้ามาเป็นทหาร จึงจัดให้มีกิจกรรมเยี่ยมญาติขึ้นในวันนี้ การเข้ามารับราชการทหาร เป็นผู้ที่เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อรับใช้ประเทศชาติ และดูแลประชาชน เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินภัยพิบัติต่างๆ

การเข้ามาเป็นทหาร มีสิ่งดีได้รับมากกว่าที่คุณคิด