ประธานชมรมภริยานาวิกโยธินและคณะได้เดินทางไปเยี่ยมกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ฯ ในพื้นที่สัตหีบ และบุตร ครอบครัว นาวิกโยธิน

Release Date : 22-01-2019 00:00:00
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธินและคณะได้เดินทางไปเยี่ยมกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ฯ ในพื้นที่สัตหีบ และบุตร ครอบครัว นาวิกโยธิน

คุณ พรสิริ พงษ์ศิริ ประธานชมรมภริยานาวิกโยธินและคณะได้เดินทางไปเยี่ยมกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ฯ ในพื้นที่สัตหีบ และบุตรครอบครัว นาวิกโยธิน เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๘ รายตามรายชื่อดังนี้

๑ ดช อิทธิพัฒน์ นิยมธรรม

๒ จ.อ.สำเริง รู้ปัญญา

๓ พ.จ.อ. องอาจ ศักดา

๔ น.อ. ศักดิ์มงคล น้อยทรง

๕ พ.จ.อ. สมเพชร ญาณปัญญา

๖ ร.อ. ประพัฒน์ อาริยวัฒน์

๗ พ.จ.อ. อำพร อุภัยชีวะ

๘ พ.จ.อ. พงษ์ศักดิ์ จันทะพรม