กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีสมานฉันท์

Release Date : 31-03-2015 11:25:00
กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีสมานฉันท์

พลเรือตรี ศริพันธ์   มีลักษณะ  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความปรองดองสมานฉันท์และการมีส่วนร่วมของเยาวชนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง จัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ณ ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘