กิจกรรมแปรอักษรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Release Date : 02-03-2015 17:00:00
กิจกรรมแปรอักษรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  จัดกิจกรรมแปรอักษรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสฉลองพระชนมายุ  ๕  รอบ  ๒  เมษยน  ๒๕๕๘ ณ  สนามหน้ากองบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี ในการนี้หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้จัดกำลังพลรวมทั้งสินประมาณ ๒,๐๐๐ นาย ประกอบด้วยการสวมใส่เสื้อสีม่วง ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ที่ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต  ให้กับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัติริย์ เมื่อวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘