ประกาศ ขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อและหมายเลขประจำตัวในการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศ จ.อ. เป็น พ.จ.ต. และ พ.จ.อ. เป็น ร.ต. ประจำปี งป.๖๕ [NEW]

Release Date : 18-05-2022 17:45:34

ขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อและหมายเลขประจำตัวในการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศ จ.อ. เป็น พ.จ.ต. และ  พ.จ.อ. เป็น ร.ต. ประจำปี งป.๖๕   [คลิกเพื่อดูรายละเอียด]