แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อและหมายเลขประจำตัวในการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศ จ.อ. เป็น พ.จ.ต.และ พ.จ.อ.เป็น ร.ต. ประจำปี งป.๖๔ (NEW)

Release Date : 20-05-2021 10:50:23

ขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อและหมายเลขประจำตัวในการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศ จ.อ. เป็น พ.จ.ต.และ พ.จ.อ.เป็น ร.ต. ประจำปี ๖๔ [คลิกเพื่อดูข้อมูล]