ประกาศ รายชื่อและหมายเลขประจำตัวในการสอบเลื่อนฐานะ นายทหารประทวนชั้นยศ จ.อ. เป็น พ.จ.ต. และ พ.จ.อ. เป็น ร.ต. ประจำปี งป.๖๔ [NEW]

Release Date : 07-05-2021 10:56:34

ประกาศ รายชื่อและหมายเลขประจำตัวในการสอบเลื่อนฐานะ นายทหารประทวนชั้นยศ จ.อ. เป็น พ.จ.ต. และ พ.จ.อ. เป็น ร.ต. ประจำปี งป.๖๔ [คลิกเพื่อดูข้อมูล]