การรับสมัครบุคลลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน พื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

Release Date : 22-10-2020 09:57:51

การรับสมัครบุคลลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน พื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

สมัครทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (นับวันลงทะเบียนส่งเอกสาร) สมัครด้วยตนเอง (เตรียมหลักฐาน ทั้งฉบับจริง และ สำเนา) ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๕๐๐

[ดาวน์โหลดเอกสาร]

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายกำลังพล กรมทหารพราน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โทร. ๐ ๗๓๗๐ ๙๘๙๒