ประกาศ แก้ไขและเพิ่มเติมรายชื่อและหมายเลขประจำตัวในการสอบเลื่อนฐานะ (NEW)

Release Date : 26-05-2020 13:56:36

ประกาศ แก้ไขและเพิ่มเติมรายชื่อและหมายเลขประจำตัวในการสอบเลื่อนฐานะ นายทหารประทวนชั้นยศ จ.อ.เป็น พ.จ.ต.และ พ.จ.อ.เป็น ร.ต. งป.๖๓ [ดาวน์โหลดเอกสาร]