ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อและหมายเลขประจำตัวสอบในการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศพันจ่าเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๒ (NEW)

Release Date : 06-06-2019 11:23:23

ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อและหมายเลขประจำตัวสอบในการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศพันจ่าเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๒ (NEW)[ดาวน์โหลดเอกสาร]