ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อและหมายเลขประจำตัวสอบในการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศจ่าเอกเป็นพันจ่า ประจำปี ๒๕๖๒ (NEW)

Release Date : 31-05-2019 14:00:31

ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อและหมายเลขประจำตัวสอบในการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศจ่าเอกเป็นพันจ่า ประจำปี ๒๕๖๒ (NEW)[ดาวน์โหลดเอกสาร]