คำสั่ง ทร.ที่ 481/2561 เรื่องการมอบอำนาจสังการและทำการแทนในนามผู้บัญชาการทหารเรือ

Release Date : 15-02-2019 14:50:34

คำสั่ง ทร.ที่ 481/2561 ลง 25 ธ.ค.61 เรื่องการมอบอำนาจสังการและทำการแทนในนามผู้บัญชาการทหารเรือ

 [ดาวน์โหลดเอกสาร]