บุคคลดีเด่น นย. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (NEW)

Release Date : 04-07-2018 11:52:03

บุคคลดีเด่น นย.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑[ดาวน์โหลดเอกสาร]


๑.กลุ่มงานกำลังรบ
    จ.อ.นพพล สุดสาคร บุคคลดีเด่นประเภทนายทหารประทวน ทหารกองประจำการ อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน ลูกจ้าง พนักงานราชการ  หรือนักเรียนในสถานศึกษาของ นย.

 

๒.กลุ่มงานกิจการพิเศษ

    ๑. พ.จ.อ.ดำรงศักดิ์  สร้อยศรี บุคคลดีเด่นอันดับที่ ๑ กลุ่มงานกิจการพิเศษ ประเภทนายทหารประทวน ทหารกองประจำการ อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน ลูกจ้าง พนักงานราชการ หรือนักเรียนในสถานศึกษาของ นย. 

  ๒. พ.จ.อ.เด่นชัย  เทพนา บุคคลดีเด่นอันดับที่ ๒ กลุ่มงานกิจการพิเศษ ประเภทนายทหารประทวน ทหารกองประจำการ อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน ลูกจ้าง พนักงานราชการ หรือนักเรียนในสถานศึกษาของ นย.

 

 

๓. อส.ทพ.หญิง กัณพันธุ์  ปชาติกปัญญา บุคคลดีเด่นอันดับที่ ๓ กลุ่มงานกิจการพิเศษ ประเภทนายทหารประทวน ทหารกองประจำการ อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน ลูกจ้าง พนักงานราชการ หรือนักเรียนในสถานศึกษาของ นย.