กำหนดการสอบ รายชื่อ หมายเลขสอบ และตำราสอบ ทหารกองประจำการ อาสาสมัครทหารพรานชาย และอาสาสมัครทหารพรานหญิง เพื่อคัดเลือกเข้าบรรจุในตำแหน่งนายทหารประทวน(NEW)

Release Date : 29-06-2018 13:03:30

กำหนดการสอบ รายชื่อ และหมายเลขสอบ ทหารกองประจำการ เพื่อคัดเลือกเข้าบรรจุในตำแหน่งนายทหารประทวน[ดาวน์โหลดเอกสาร]

กำหนดการสอบ รายชื่อ และหมายเลขสอบ อาสามัครทหารพรานชาย เพื่อคัดเลือกเข้าบรรจุในตำแหน่งนายทหารประทวน[ดาวน์โหลดเอกสาร]

กำหนดการสอบ รายชื่อ และหมายเลขสอบ อาสามัครทหารพรานหญิง เพื่อคัดเลือกเข้าบรรจุในตำแหน่งนายทหารประทวน[ดาวน์โหลดเอกสาร]

ตำราสอบวิชา เครื่องยนต์[ดาวน์โหลดเอกสาร]

ตำราสอบวิชา ช่างไม้ ช่างก่อสร้าง และช่างประปา[ดาวน์โหลดเอกสาร]

ตำราสอบวิชา บุคคลทำการรบ[ดาวน์โหลดเอกสาร]

วิชาเทคนิคหมู่ปืนเล็ก[ดาวน์โหลดเอกสาร]

วิชา การลาดตระเวน[ดาวน์โหลดเอกสาร]

วิชาการรบด้วยวิธีรุก 2[ดาวน์โหลดเอกสาร]

วิชาการรบด้วยวิธีรับและร่นถอย 2[ดาวน์โหลดเอกสาร]

เนื้อหา วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ทร.และ นย.[ดาวน์โหลดเอกสาร]

วิชา ระเบียบข้อบังคับ[ดาวน์โหลดเอกสาร]