กิจกรรมผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด
 • - ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจ้างและราคากลาง
 • กิจการร้านค้าและการบริการ PX
 • PMQA หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
 • แบบสำรวจและวัดผลการรับรู้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของ นย.
 • แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online/TMB Business Click
 • ตรวจสอบสลิบเงินเดือนข้าราชการ
 • ศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ
 • จองเหรีญญที่ระลึก
 • ความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียน
 • km หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
 • แผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินด้านสารสนเทศ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
 • โครงการไทยนิยมยั่งยืน
 • กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน
 • นโยบาย ผบ.ทร.๖๒
 • ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
 • ศรชล.
 • แบบสอบถาม นย.
 • แบบสอบถามนายกรัฐมนตรี
 • กองทัพเรือ กับ PIV6
 • สมาคมภริยาทหารเรือ
 • ชมรมภริยานาวิกโยธิน
 • แบบประเมินกำลังนาวิกโยธิน
 • แก้ไขเมลกองทัพเรือ
 • นาวิกโยธิน หน่วยราชการ
 • ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี