องค์ความรู้ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ปี งป.63
(PMQA)

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน PMQA ทร.ประจำปีงบประมาณ 59
คู่มือประเมิน PMQA 4.0
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2562
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน PMQA นย.ประจำปีงบประมาณ 63
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน PMQA นย.ประจำปีงบประมาณ 64

ตัวอย่างการจัดทำการพัฒนาการบริหารการจัดการภาครัฐ
ตามเกณฑ์ปี 2558 ของกองทัพเรือ
๑. หมวด 1 ตามเกณฑ์ปี 2558 ของ ทร. - 25 - 11 - 2558
๒. หมวด 2 ตามเกณฑ์ปี 2558 ของ ทร. - 25 - 11 - 2558
๓. หมวด 3 ตามเกณฑ์ปี 2558 ของ ทร. - 25 - 11 - 2558
๔. หมวด 4 ตามเกณฑ์ปี 2558 ของ ทร. - 10-02-2559
๕. หมวด 5 ตามเกณฑ์ปี 2558 ของ ทร. - 10-02-2559
๖. หมวด 6 ตามเกณฑ์ปี 2558 ของ ทร. - 10 - 02- 2016
๗. หมวด P ตามเกณฑ์ ปี 2558 ของ ทร. - 25 -11- 2558

ลำดับที่
รายการ
๑. ข้อมูลประกอบการบรรยาย pmqa ระหว่าง 16 -20 พ.ย.58
๑.๑ ลักษณะสำคัญขององค์กร (pdf)
๑.๒ PMQA หมวด 1 rev2 (pdf)
๑.๓ PMQA หมวด 2 rev 2 (pdf)
๑.๔ PMQAปี 58 หมวด 3 rev2 (pdf)
๑.๕ PMQA ปี 58 หมวด 4 rev2 (pdf)
๑.๖ PMQA ปี 58 หมวด5 rev 2 (pdf)
๑.๗ PMQA ปี 58 หมวด 6 rev2 (pdf)
๑.๘ PMQA ปี58 หมวด7 สูตรจัดลำดับ แผนปรับปรุง rev2 (pdf)
๒. ประชุมซ่อมแซมการประเมินองค์กรด้วยตนเองของ นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ ทร
๒.๑ 0 (ppt)
๒.๒ 1 (ppt)
๒.๓ 2 (ppt)
๒.๔ 3 (ppt)
๒.๕ 4 (ppt)
๒.๖ 5 (ppt)
๒.๗ 6 (ppt)
๒.๘ 7Draft - อบรมให้ความรู้ นขต (ppt)
๓. เอกสารการเตรียมความพร้อมในการประเมินองค์ด้วยตนเอง
๓.๑ ลักษณะสำคัญขององค์กร (1) (ppt)
๓.๒ PMQA หมวด 1 rev2 (ppt)
๓.๓ PMQA หมวด 2 rev 2 (ppt)
๓.๔ PMQAปี 58 หมวด 3 rev2 (ppt)
๓.๕ PMQA ปี 58 หมวด 4 rev2 (ppt)
๓.๖ PMQA ปี 58 หมวด5 rev 2 (ppt)
๓.๗ PMQA ปี 58 หมวด 6 rev2 (ppt)
๓.๘ PMQA ปี58 หมวด7 สูตรจัดลำดับ แผนปรับปรุง rev2 (ppt)
๓.๙ กำหนดการ (doc)
๔. เอกสารบรรยาย PMQA ของ ทร. ประจำปีงบประมาณ 2559
๔.๑ ชี้แจงฯ ระดับ นขต (ppt)
๕. เอกสารบรรยาย PMQA ฉบับปี 2558
๕.๑ ลักษณะสำคัญขององค์กร (ppt)
๕.๒ PMQA หมวด 1 (ppt)
๕.๓ PMQA หมวด 2 (ppt)
๕.๔ PMQAปี 58 หมวด 3 (ppt)
๕.๕ PMQA ปี 58 หมวด 4 (ppt)
๕.๖ PMQA ปี 58 หมวด5 (ppt)
๕.๗ PMQA ปี 58 หมวด 6 (ppt)
๕.๘ PMQA ปี58 หมวด7 สูตรจัดลำดับ แผนปรับปรุง (ppt)
๖. การเตรียมความพร้อมในการประเมินองค์กรด้วยตนเองของ นขต.ทร.
ในพื้นที่สัตหีบ 13-15 ม.ค.59
๖.๑ บทนำ PMQA (ppt)
๖.๒ ลักษณะสำคัญขององค์กร (ppt)
๖.๓ PMQA หมวด 1 (ppt)
๖.๔ PMQA หมวด 2 (ppt)
๖.๕ PMQA หมวด 3 (ppt)
๖.๖ PMQA หมวด 4 (ppt)
๖.๗ PMQA หมวด5 (ppt)
๖.๘ PMQA หมวด 6 (ppt)
๖.๙ PMQA หมวด7 (ppt)
๖.๑๐ การจัดลำดับความสำคัญและทำแผน-2003 (ppt)
๗. เอกสารการรายงาน PMQA รายหมวด ประจำปี ๒๕๖๒
๗.๑ หมวด ๑ การนำองค์การ
๗.๒ หมวด ๒ การวางแผนเชิงกลยุทธฺ์
๗.๓ หมวด ๓ การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๗.๔ หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
๗.๕ หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร
๗.๖ หมวด ๖ การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
๗.๗ หมวด ๗ ผลลัพธ์การดำเนินการ
๘. การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ ในการเป็นระบบราชการ 4.0
๘.๑ การนำองค์การ
๘.๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
๘.๓ การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๘.๔ การวัด การวิเคราะห์ และจัดการความรู้
๘.๕ การมุ่งเน้นบุคลากร
๘.๖ การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
๘.๗ ผลลัพธ์การดำเนินการ
๙. ระบบติดตามตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ นาวิกโยธิน
๙.๑ ระบบติดตามตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ นย.
๙.๒ ระบบสารสนเทศการซ่อมบำรุงตามแผนฯ (PMS-IT) Marine Version
๑๐. แบบประเมินกำลังนาวิกโยธิน
๑๐.๑ การประเมินกำลังจากกลุ่มผู้รับบริการ
๑๐.๒ แบบสอบถาม ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ นย.
๑๑. เอกสารการรายงาน PMQA 4.0 รายหมวด ประจำปี ๒๕๖๓
๑๑ ลักษณะสำคัญขององค์การ
๑๑.๑ การนำองค์การ
๑๑.๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
๑๑.๓ การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๑๑.๔ การวัด การวิเคราะห์ และจัดการความรู้
๑๑.๕ การมุ่งเน้นบุคลากร
๑๑.๖ การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
๑๑.๗ ผลลัพธ์การดำเนินการ