ผู้บริหาร

นาวาเอก

นพโรจน์ สิริปริยพงศ์

ผบ.กรม รปภ.นย.

นาวาเอก

กิจจา แจ้งสุข

รอง ผบ.กรม รปภ.นย.

นาวาเอก

จตุพร ทรงทิมไทย

เสธ.กรม รปภ.นย.

นาวาตรี

สุรพล สุขสงวน

ช่วยปฏิบัติราชการ กพ.และ ธก.กรม รปภ.นย.

เรือโท

สำเนียง กองเนียม

ช่วยปฏิบัติราชการ ยก.และ ขว.กรม รปภ.นย.

นาวาตรี

ชูชีพ นากลาง

หน.กบ.กรม รปภ.นย.

เรือเอก

สำราญ เนาวโอสถ

ผบ.ร้อย.รปภ.ที่ ๑ กรม รปภ.นย.

เรือเอก

วชิรนนท์ นันทะ

ผบ.ร้อย.รปภ.ที่ ๒ กรม รปภ.นย.

นาวาเอก

พิทักษ์รัฐ นิลพฤกษ์

ผบ.กอง รปภ.ฐท.กท.กรม รปภ.นย.

นาวาเอก

ธนลักษณ์ นุกูลกิจ

ผบ.กอง รปภ.ฐท.สส.กรม รปภ.นย.

นาวาเอก

นรินทร โพธิ์รักษา

ผบ.กอง รปภ.กบร.กร.กรม รปภ.นย.

นาวาโท

พุฒพร ยิ่งอินทร์

ผบ.กอง รปภ.สพ.ทร.กรม รปภ.นย.

นาวาโท

เอกพล ทองรักษา

ผบ.กอง รปภ.ฐท.สข.กรม รปภ.นย.

นาวาตรี

อัครภูมิ ต้นสมบูรณ์

ผบ.กอง รปภ.ฐท.พง.กรม รปภ.นย.

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด