ผู้บริหาร

นาวาเอก

ชนก สนทราพรพล

ผบ.กรม รปภ.นย.

นาวาเอก

กิจจา แจ้งสุข

รอง ผบ.กรม รปภ.นย.

นาวาเอก

จตุพร ทรงทิมไทย

เสธ.กรม รปภ.นย.

นาวาตรี

ขุนดง เพ็ชรไธสง

หน.กพ. และ ธก.กรม รปภ.นย.

นาวาตรี

ประจวบ ชาวน้ำวน

ช่วยราชการ กบ.กรม รปภ.นย.

นาวาตรี

ประนอม ไพรเถื่อน

ช่วยปฏิบัติราชการ ยุทธการและข่าว บก.กรม รปภ.นย.

เรือเอก

คมกริช รักญาติ

รรก.หน.กง.บก.กรม รปภ.นย.

เรือเอก

ขุนดง เพ็ชรไธสง

ผบ.ร้อย.รปภ.ที่ ๒ กรม รปภ.นย.

นาวาเอก

น.อ.กฤษณะ ยวงสอาด

ผบ.กอง รปภ.ฐท.กท.กรม รปภ.นย.

นาวาเอก

ประเสริฐศิลป์ วรสิษฐ์

ผบ.กอง รปภ.ฐท.สส.กรม รปภ.นย.

นาวาเอก

นรินทร์ โพธิ์รักษา

รรก. ผบ.กอง รปภ.กบร.กร.กรม รปภ.นย.

นาวาโท

เวชกุล ชานก

ผบ.กอง รปภ.สพ.ทร.กรม รปภ.นย.

นาวาโท

พงศ์ทิวัตถ์ พินิจมนตรี

ผบ.กอง รปภ.ฐท.สข.กรม รปภ.นย.

นาวาตรี

อำนาจ คงแสง

ผบ.กอง รปภ.ฐท.พง.กรม รปภ.นย.

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด