นาวาเอก นรินทร โพธิ์รักษา

  • นาวาเอก นรินทร โพธิ์รักษา

  • ผบ.กอง รปภ.กบร.กร.กรม รปภ.นย.

  • -
  • สมรส
  • -
  • 1 คน