หัวหน้าส่วนปฏิบัติการ
     
ร.อ.ธนาคม สินธุสะ
หัวหน้าฝ่ายกำลังพล และธุรการ
น.ท.พินิจ บุญมา 
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
น.ท.ชลเขตต์  หิรัญพิศ
หัวหน้าฝ่ายการตลาด
น.ท.จารุวัฒน์ นรากร
หัวหน้าฝ่ายควบคุมข้อมูล
ร.อ.ไพโรจน์  คล้ายสุด
หัวหน้าฝ่ายคลังสินค้า
พ.จ.อ.หทัย  พวงผกา
รองหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
     
พ.จ.อ.ชัยพร  แคล้วรอดภัย
หัวหน้าร้านค้านาวิกบริการ ๑
ร.ต.สมควร กล่ำเดช
หัวหน้าร้านค้านาวิกบริการ ๒
จ.อ.อรรถพล ขวัญโพธิ์
หัวหน้าร้านค้านาวิกบริการ ๓