ผู้บังคับบัญชาส่วนบริหาร
     
นาวาเอก วิวัฒน์ ทองอัมพร
ประธานกิจการร้านค้าและการบริการ นย.
นาวาเอก นิพัธน์ สุดใจ
รองประธานกิจการร้านค้าและการบริการ นย.
     
นาวาตรี ภูสิทธิ์ นาคอาทิตย์
ผู้จัดการกิจการร้านค้าและการบริการ นย.

นาวาตรี ประทีป แช่มช้อย
รองผู้จัดการกิจการร้านค้าและการบริการ นย.
***
ผช.ผู้จัดการกิจการร้านค้าและการบริการ นย.