ชื่อเรื่อง - ประวัติอดีตผู้บังคับบัญชาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

Release Date : 31-03-2015 13:05:00
ชื่อเรื่อง - 	ประวัติอดีตผู้บังคับบัญชาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

พลเรือตรี ทหาร ขำหิรัญ
๑๐ ส.ค.๒๔๘๕ - ๒๑ มี.ค.๒๔๙๒
ลำดับที่ ๑

นาวาเอก ขุนศรีนาวา
๒๒ มี.ค.๒๔๙๒ - ๒๐ ก.ค.๒๔๙๘
ลำดับที่ ๒
พลเรือจัตวา ประสงค์ พิบูลย์สงคราม
๒๙ เม.ย.๒๔๙๘ - ๑๙ ก.ย.๒๕๐๐
ลำดับที่ ๓
นาวาเอก สนอง นิสาลักษณ์
๒๐ ก.ย.๒๕๐๐ - ๓๑ ก.ค.๒๕๐๒
ลำดับที่ ๔
พลเรือโท หม่อมเจ้า กาฬวรรณดิส ดิสกุล
๑ ส.ค.๒๕๐๒ - ๓๐ ก.ย.๒๕๐๖
ลำดับที่ ๕
พลเรือตรี สนอง นิสาลักษณ์
๑ ต.ค.๒๕๐๖ - ๓๐ ก.ย.๒๕๐๙
ลำดับที่ ๖
พลเรือโท โสภณ สุญาณเศรษฐกร
๑ ต.ค.๒๕๐๙ - ๓๐ ก.ย.๒๕๒๑
ลำดับที่ ๗
พลเรือโท ยุธยา เชิดบุญเมือง
๑ ต.ค.๒๕๒๑ - ๓๐ ก.ย.๒๕๒๖
ลำดับที่ ๘
พลเรือโท ประเสริฐ น้อยคำศิริ
๑ ต.ค.๒๕๒๖ - ๓๐ ก.ย.๒๕๒๘
ลำดับที่ ๙
พลเรือโท เกษม เมฆลอย
๑ ต.ค.๒๕๒๘ - ๓๐ ก.ย.๒๕๓๑
ลำดับที่ ๑๐
พลเรือโท ปรีดา กาญจนรัตน์
๑ ต.ค.๒๕๓๑ - ๓๐ ก.ย.๒๕๓๔
ลำดับที่ ๑๑
พลเรือโท นคร พิบูลย์สวัสดิ์
๑ ต.ค.๒๕๓๔ - ๓๐ ก.ย.๒๕๓๕
ลำดับที่ ๑๒
พลเรือโท มนัส ปิ่นกุลบุตร
๑ ต.ค.๒๕๓๕ - ๓๑ มี.ค.๒๕๓๗
ลำดับที่ ๑๓
พลเรือโท ตรีรัตน์ ชมะนันทน์
๑ เม.ย.๒๕๓๗ - ๓๐ ก.ย.๒๕๓๘
ลำดับที่ ๑๔
พลเรือโท จุมพล หงส์ทอง
๑ ต.ค.๒๕๓๘ - ๓๐ ก.ย.๒๕๓๙
ลำดับที่ ๑๕
พลเรือโท วสินธ์ สาริกะภูติ
๑ ต.ค.๒๕๓๙ - ๓๐ ก.ย.๒๕๔๑
ลำดับที่ ๑๖
พลเรือโท มานิตย์ ดีมาก
๑ ต.ค.๒๕๔๑ - ๓๐ ก.ย.๒๕๔๒
ลำดับที่ ๑๗
พลเรือโท เชษฐ์ โกมลฐิติ
๑ ต.ค.๒๕๔๒ - ๓๐ ก.ย.๒๕๔๓
ลำดับที่ ๑๘
พลเรือโท วัฒนา วงศ์วิเชียร
๑ ต.ค.๒๕๔๓ - ๓๐ ก.ย.๒๕๔๔
ลำดับที่ ๑๙
พลเรือโท เทิดศักดิ์ เสถียรสวัสสดิ์
๑ ต.ค.๒๕๔๔ - ๓๑ มี.ค.๒๕๔๖
ลำดับที่ ๒๐
พลเรือโท วิรัตน์ ดำรงค์เจริญ
๑ เม.ย.๒๕๔๖ - ๓๑ มี.ค.๒๕๔๘
ลำดับที่ ๒๑
พลเรือโท สีวิชัย สิริสาลี
๑ เม.ย.๒๕๔๘ - ๓๑ มี.ค.๒๕๕๐

ลำดับที่ ๒๒
พลเรือโท สุวิทย์ ธาระรูป
๑ เม.ย.๒๕๕๐ - ๓๐ ก.ย.๒๕๕๓

ลำดับที่ ๒๓
พลเรือโท พงศ์ศักดิ์ ภูรีโรจน์
๑ ต.ค. ๒๕๕๓ - ๓๐ ก.ย.๒๕๕๕

ลำดับที่ ๒๔

พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา
๑ ต.ค.๒๕๕๕ - ๓๐ ก.ย.๒๕๕๗
ลำดับที่ ๒๕
พลเรือโท ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ
๑ ต.ค.๒๕๕๗ - ๓๑ มี.ค.๒๕๕๙
ลำดับที่ ๒๖
พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์
๑ เม.ย.๒๕๕๙ - ๓๑ มี.ค.๒๕๖๑
ลำดับที่ ๒๗

 
พลเรือโท ศังกร  พงษ์ศิริ
๑ เม.ย.๒๕๖๑ - ๓๑ มี.ค.๒๕๖๒
ลำดับที่ ๒๘
        
พลเรือโท รณรงค์  สิทธินันทน์
๑ เม.ย.๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
ลำดับที่ ๒๙

พลเรือโท เผดิมชัย  สุคนธมัต
๑ ต.ค.๒๕๖๕ - ปัจจุบัน
ลำดับที่ ๓๐