กำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนที่เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567

Release Date : 28-12-2023 09:37:42
กำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนที่เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567

** หมายเหตุ ** ผู้สมัครสอบต้องตรวจคัดกรองด้วย Antigane Test Kit (ATK) ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการทดสอบ โดยเตรียมชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ATK) เบื้องต้นมาด้วย หากผลการตรวจวัดอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส และพบว่าผู้สมัครติดเชื้อฯ จะถูกตัดสิทธิ์จากการสอบ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)