ผู้มาบริจาคอาหารสุนัข วันที่ ๑ - ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

Release Date : 07-06-2022 11:03:51
ผู้มาบริจาคอาหารสุนัข วันที่ ๑ - ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

วันที่ ๑ - ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

นาย สุวัฒน์ ฉิมอาภัย บริจาคอาหารสุนัข ๔๐ กิโลกรัม อาหารแมว ๗ กิโลกรัม และทรายแมว ๒๐ กิโลกรัม

จ.อ.กฤตเมธ นาขนานรัมย์ บริจาคอาหารสุนัข ๓๐ กิโลกรัม

คุณ รัตตินันท์ แย้มบาน บริจาคข้าวสาร ๑๐๐ กิโลกรัม

คุณ สุธาทิพย์ กสิกาญจน์ บริจาคอาหารสุนัข ๔๐ กิโลกรัม

นาย กรวิชญ์ บรรพบุรุษสกุล บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กิโลกรัม