ผู้มาบริจาคอาหารสุนัข วันที่ ๑๙ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

Release Date : 07-06-2022 10:41:24
ผู้มาบริจาคอาหารสุนัข วันที่ ๑๙ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๑๙ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

คุณภัสฐมณฑฆ์ พงษ์พิชฌาภัส บริจาคข้าวสาร  ๑,๓๐๐ กิโลกรัม

คุณรัตตินันท์ แย้มบาน บริจาคข้าวสาร ๑๐๐ กิโลกรัม

พลฯสัมฤทธิ์ เผื่อนกรุง บริจาคเงิน ๔๐๐ บาท

นาย จิระวัฒน์ แย้มจันทรามาศ นางสาว จิราภรณ์ เฮ็งเจริญ บริจาคอาหารสุนัข ๔๐ กิโลกรัม