ผู้มาบริจาคอาหารสุนัข วันที่ ๒ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

Release Date : 07-06-2022 10:22:13
ผู้มาบริจาคอาหารสุนัข วันที่ ๒ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๒ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

คุณ ทุราพร ทองโชติฉัตร และเพื่อน บริจาคอาหารสุนัข  ๔๐ กิโลกรัม

คุณ มัณฑนา สุขวิรณี ได้บริจาค อาหารสุนัข ๙ กิโลกรัม และอาหารแมว ๖ กิโลกรัม

คุณ วรรณทนา สุจริต  บริจาคอาหาร ๔๐ กิโลกรัม

คุณ มงคล ผลาฤทธิ์ บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กิโลกรัม

คุณ เฉลิมชัย บุญไตย และ ครอบครัว บริจาคอาหารสุนัข ๑๕ กิโลกรัม

ร.ต.หญิง อนุสรา ศักดาพิทักษ์ บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กิโลกรัม

คุณ นภาพร มาเมืองรักษ์ บริจาคอาหารสุนัข ๑๐๐ กิโลกรัม และอาหารแมว ๓๐ กิโลกรัม

คุณ ภัทรพงษ์ สุขสวาด บริจาคอาหารสุนัข ๖๐ กิโลกรัม ข้าวสาร ๕๐ กิโลกรัม และผงซักฟอก ๑ ถุง