ผู้มาบริจาคอาหารสุนัข วันที่ ๓ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๕

Release Date : 22-04-2022 17:54:23
ผู้มาบริจาคอาหารสุนัข วันที่ ๓ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๕

วันที่ ๓ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๕

นาย ศรายุ จีนา และ คุณ ธนัญญา รินศิริ บริจาคอาหารสุนัข ๔๕ กิโลกรัม ขนมสุนัข ๓ ถุง และ แผ่นรองซัพ ๑ แพ็ค

นาง เบญจวรรณ กลับดี บริจาคอาหารสุนัข ๔๐ กิโลกรัม

ร.อ.เฉลิมพล กล่อมลิตร บริจาคอาหารสุนัข ๔๐ กิโลกรัม ข้าวสาร ๓๐ กิโลกรัม และ อาหารแมว ๒๐ กิโลกรัม

คุณ นัยณัฎฐ์ สายตา ผู้จัดการทั่วไป บมจ. สยามแม็คโคร จำกัด มหาชน สาขาพัทยาใต้ นำเงินบริจาคจากผู้มีจิตเมตตา จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

น.ส.อโนชา ปลุกใจ บริจาคเงิน ๓,๐๐๐ บาท และอาหารสุนัข ๒๐ กิโลกรัม

คุณรังสี รุ่งโรจน์ดี คุณชาญวุฒิ วงษ์ศิลป์ บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กิโลกรัม ข้าวสาร ๑๐ กิโลกรัม

นาง ไพเราะ สิงหรา บริจาคเงิน ๒,๐๐๐ บาท และอาหารสุนัข ๓๐ กิโลกรัม

น.ต.ประทุมมารถ วงเดชาโรดน์ บริจาคเงิน ๕๐๐ บาท