ผู้บริหาร

พลเรือตรี

อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ

ประธานกรรมการบริหารจัดการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดย นย.

นาวาเอก

เอกนรินทร์ จิรวงศ์นุสรณ์

เลขานุการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดย นย.

นาวาเอก

สุบรร ดีนอก

ผู้จัดการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดย นย.

นาวาเอก

จักร์กฤช แย้มวิบูล

รองผู้จัดการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดย นย.

นาวาโท

พีรภัทร พัฒนโสภณ

เลขานุการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดย นย.

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด