ผู้บริหาร

พลเรือตรี

ชัยวัฒน์ คุ้มทิม

ประธานกรรมการบริหารจัดการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดย นย.

นาวาเอก

ศุภชัย พื้นพรหม

เลขานุการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดย นย.

นาวาเอก

จักรพงษ์ อาษานอก

ผู้จัดการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดย นย.

นาวาเอก

จักร์กฤช แย้มวิบูล

รองผู้จัดการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดย นย.

นาวาโท

พีรภัทร พัฒนโสภณ

เลขานุการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดย นย.

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด