กิจกรรมย้อนหลังโครงการสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ประจำปี ๒๕๖๑
       

วันที่  ๑  – ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๑
-คุณ ดลพร สุขแสวง บริจาคอาหารสุนัข ๔๐ กก.
-คุณกฤษณัช อัจฉริยวิริยะ และคุณ นริทร มั่งคั่ง บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก.
-นายปิติศักดิ์ มหานิล และ นส.หนึ่งฤทัย วาดเจียม บริจาคอาหารสุนัข ๓๕ กก. ข้าวสาร ๔๙ กก. อาหารกระป๋อง
-คุณ ณิฏตรา ครอยทรัพย์
บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
-คุณ วรากรณ์ ยี่เย็น บริจาคอุปกรณ์ทำแผลสุนัข

วันที่  ๒๐  – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
-คุณอานนท์ เจริญริ้น คุณภราดร เลียบนาสิริ บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
-คุณนุชา นิลแก้ว คุณพิชามญช์ รุ่งเรื่อง บริจาคอาหารสุนัข ๖๐ กก. ข้าวสาร ๒๕๐ กก. เงิน ๒,๔๐๐ บาท
-คุณ ชนุฏพร หาญสินอุดม คุณณัฐชนน นฤสัจญาณ
บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
-น.ส. อุษษณีย์ ศิริโกเมนทร์ บริจาคข้าวสาร ๑ กระสอบ
และอาหารสุนัข ๘๐ กก.
-คุณรัตนาภรณ์ สินพูลผล คุณชยุต เลิศจินดา
บริจาคอาหารสุนัข ๔๐ กก.
-นาย อนุสรณ์ พละทรัพย บริจาคอาหารสุนัข ๔๐ กก.
-น.ส.โฉมนภา ขุนธรรม บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
-นส.อภิญญา ต้นทวีวงศ์ นางสุเพียงพิชญ์ พรฤกษ์งาน นายสุพจน์ พรฤกษ์งาม บริจาคอาหารสุนัข ๓๒ กก.

วันที่ ๒๐ มิ.ย. ๖๑
ขอบคุณครับ หมอเตย หมอเบล หมอแป้ง จากโรงพยาบาลสัตว์สัตหีบ โรงพยาบาลสัตว์นาจอมเทียน ที่ได้มาทำหมันสุนัขทั้งตัวผู้ตัวเมียให้ที่ศูนย์ของเรา

วันที่  ๑๗  – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
-คุณ กิริฎา หาปัญณะ บริจาคอาหารสุนัข ๑๕ กก.
-คุณ ธนพร พลังนา บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก. อาหารแมว ๕ กก.
-คุณ สุริยชาติ บุญจำเริญ บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก.
บริจาคเงิน ๕๐๐ บาท
-ด.ญ.อชิรญา พูลภักดี บริจาคข้าวสาร ๑๕ กก.
แชมพูอาบน้ำสุนัข ๒ ขวด ขนมสุนัข ๓ แพ็ก
-ร.อ.อภิณัฐ รัตนดิลก ณ ภูเกต บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
-คุณ วิรงรอง เอี่ยมภิญโญ บริจาคข้าวสาร ๕๐ กก. อาหารสุนัข ๖๐ กก. พงซักฟอก ๑ ถัง ไฮเตอร์ ๓ ขวด อาหารสด ๒๗ ถุง
-จ.อ.สมสักดิ์ สืบพัวมาน บริจาค ข้าวสาร ๕ ถุง โครงไก่ ๒๐ กก.

วันที่  ๑๑  – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
-คุณ มรรณุภา นิธิกุลศักดิ์ บริจาค
อาหารสุนัข๑๐ กก.
-คุณ อมรา ส่งเสริม และ คุณ มาริสา ปานแย้ม บริจาคอาหารสุนัข ๖๐ กก.
-น้อง วรันธร บุญชู และ ผู้มีอุปการะคุณ บริจาคอาหารสุนัข ๑๔๐ กก. และเงิน
-คุณ ยอดยุทธ เศวตภานุวัตร์ บริจาคอาหารสุนัข ๔๐ กก. น้ำยาล้างห้องน้ำ ๔ ขวด
ซี่โครงไก่ ๔๐ กก.
-คุณ ธัญวรัตม์ ทองสุข บริจาคข้าวสาร ๗๐ กก.

วันที่  ๒๘  พฤษภาคม – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
-นาง รัศมี หงษาชุม นายขวัญชัย พงษ์ศิริ บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก. ข้าวสาร ๑๐ กก. ผงซักฟอก ๑ ถุง ไฮเตอร์ ๒ แกลลอน
-คุณ ศรีนวล แซ่ฉั่ว บริจาคเงิน ๕๐๐ บาท
-น.ท. บัลลังก์ คำฤาเดช  นางเดือนเพ็ญ คำฤาเดช บริจาคอาหารสุนัข
๒๐ กก. ผงซักฟอก ๑ ถุง ผ้าขนหนู ๒ ถุง
-น.ส.กุสุมา โกมล บริจาคข้าวสาร ๔๕ กก. โครงไก่สด ๑๖ กก. ผงซักฟอก ๒ ถุง
-พ.จ.ต. ศักดิ์ชัย ดำขำ บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
-คุณ สุมิตร ใจงาม บริจาคโครงไก่ ๙ กก.
-นาง สุพัตรา ปิยะชาติบดี บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก. ข้าวสาร ๙๐ กก. อุปกรณ์ทำความสะอาด เวชภัณฑ์ แผ่นรองซับ
-พนักงานบริษัท maa จำกัด บริจาคอาหารสุนัข ๙๐ กก.
ข้าวสาร ๒๐๐ กก. เวชภัณฑ์ยา อุปกรณ์รักษาสุนัข อุปกรณ์ทำความสะอาด ผงซักฟอก  เงินสด ๒,๐๐๐ บาท
-คุณ ธีรวีร์ ศรีอาริยะจันทร์ คุณ นิรภัฎ นาคชูศรี บริจาคโครงไก่ ๑๕ กก. ข้าวสาร ๑๕ กก. ผงซักฟอก ๑ ถุง
-นางสาว บุณวิรดา อภิวัลน์ และ นางสาว ภัทรศยา สุขจันทร์  บริจาคอาหารสุนัข ๓๐ กก.

วันที่  ๒๔ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
-คุณ อรจิรา จำนอง บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก.
-คุณ ฐิติพร คำจันทร์ บริจาคอาหารสุนัข ๓๔๐ กก.
-น.อ. นพโรจน์ สิริปริยมาศ บริจาค
อาหารสุนัข ๔๐ กก.
-คุณ วัณณ์กวิน เตียวประยุสกุล บริจาค
อาหารสุนัข ๑๒๐ กก.
-คุณ ปัทมา ทองดอนน้อย บริจาค
อาหารสุนัข ๔๐ กก.
-คุณ ลลิดา เลี่ยงทรชน บริจาคเงิน ๓,๐๐๐ บาท
-น.อ. อภัย สุนันทะ บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก.

วันที่  ๙ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
-กลุ่มเเดโบวชิส Chanity Cancertist บริจาค อาหารสุนัข ๑๐๐ กก.
-นส. นันท์วิภา แสนสวัสดิ์ บริจาคข้าวสาร ๑๘๐ กก.
ผงซักฟอก ๔ ถุง ไฮเตอร์ ๒ ลัง
-คุณ พรพวีณ์ วงศ์วัฒนะ บริจาคเงิน ๕๐๐ บาท
-คุณ สมฤดี ศิลาพัชรนันท์ บริจาคอาหารสุนัข ๒๕ กก. ข้าวสาร ๑๕ กก. ผงซักฟอก ๑ ถุง ไฮเตอร์ ๒ ขวด
-คุณ บุปฝา ไชยเสนา บริจาคเงิน ๓๐๐ บาท
-คุณ มนสิริ ผลาชุม บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก. อาหารแมว ๑.๒ กก.
-คุณ มาริสา ปานแรม บริจาคอาหารสุนัข ๓๐ กก.
-คุณ ปรีชญา ป้อมนาค บริจาคอาหารเม็ด ๘๐ กก.
ถุงมือ ๑๐ กล่อง และเงิน ๗,๕๐๐ บาท
-คุณ นันท์ณพรรธน์ ดอนสิทธิ์ บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
และเงิน ๓๐๐ บาท

วันที่  ๑ – ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
-นางนงเยาว์ ดามาพงษ์ บริจาคอาหารสุนัข ๔๐ กก.
-นาง ศิริพรรณชนสินเเละครอบครัว บริจาค
ข้าวสาร ๕๐ กก. และเงิน ๑,๐๐๐ บาท
-ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล บริจาคข้าวสาร ๓๐ กก. อาหารสุนัขเด็ก ๑๐ กก. เวชภัณฑ์  น้ำยาถูพื้น
๑ แกลลอน แปรงทองเหลือง ๒ ด้าม
-น.ส. นฤพัชร หาญวิสัย บริจาคถุงมือ ๑๒ กล่อง หน้ากากอนามัย ๓ กล่อง ผงซักฟอก ๑ ถุง
ไฮเตอร์ ๑ ขวด
-นาย กิติศักดิ์ วิเศษสิริ บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
-คุณ สุธี เล็กนุช บริจาคอาหารสุนัข ๔๐ กก.
เเละเงิน ๑,๐๐๐ บาท
-น.อ. อภัย สุนันทะ บริจาคอาหารสุนัข ๕ กก.
-นาย ไชยวัฒน์ ยอดสัง บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก.

วันที่  ๒๐ – ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑
-คุณ ธีรภพ เทพนวน บริจาค ผงซักฟอก ๒ ถุง น้ำยาล้างห้องน้ำ ๒ ขวด
-คุณ พิมพรรณ ศรีผล และครอบครัว บริจาคเงิน ๕๐๐ บาท
-จ.ส.อ โสภณ วัฒนากูร บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
-น.ส. บุณวิรดา อภิวัลน์ บริจาคอาหารสุนัข ๔๐ กก.
-คุณ ณัฐพันธ์ สุพรรณพงษ์ บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก.

วันที่  ๑๔ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑
-น.ส. สุนิทธา ศักดิ์สงวน บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
-น.ส. อารยา นิลตีป บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก. และผงซักฟอก ๑ ถุง
-น.ส. เนตรทราย บุญอาชาทอง บริจาคเวชภัณฑ์ยา

วันที่  ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๖๑
-กลุ่มจิตอาสา ม.หอการค้า บริจาคอาหารสุนัข ๖๐ กก.
-ครอบครัวสังข์ทอง,ครอบครัวจันทรกุลบุตร บริจาคเงิน ๙๐๐ บาท
-นส. สุจิตรา อุดมกาลกุล นส.ชมภูนุช คุ้มสมบัติ
บริจาคอาหารสุนัข ๔๐ กก.
-คุณ มณีรัตน์ ตั้งศรัทธาธรรม บริจาคอาหารสุนัข จำนวน ๙๐ กก.
-น.ส. นฤพัชร หาญวิสัย บริจาคผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาดพื้น,ไฮเตอร์,กระดาษทิชชู่

วันที่  ๒๖ มีนาคม – ๓ เมษายน ๒๕๖๑
-คุณ วรากรณ์ และเพื่อนๆ บริจาคเวชภัณฑ์รักษาสุนัข
-จ.ท. วิวิธวิน ชิดปราง อาหารสุนัข ๑๑ กก.
-นางนัยนา แสงสมบัติ บริจาคเงิน ๑,๖๐๐ บาท
-น.ส. มุกดา บ่วงราชบพิตร น.ส. หรรษา ทองมนต์ บริจาคเงิน ๑,๐๐๐ บาท
-นายวีรยุทธ เพชรวิสัย บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก. ข้าวสาร ๑๐ กก.
-นาย ชาญวิทย์ จันทาร บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก.
-นาย เอกรัฐ ตระกูลเทวนคร นส. วิจิตรา ภูมิประกรน์ บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก.
-คุณ นฤพัชร หาญวิสัย บริจาคเวชภัณธ์ยา
-คุณ ธีรดา หลงศิริ บริจาค อาหารสุนัข ๖ กก. เเละ เงินจำนวน ๓๐๐ บาท

วันที่  ๒๑ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑
-จ.อ. วีระ อนุภาษา บริจาคอาหารสุนัข ๖๐ กก.
-น.ส. นพมาศ เดชะตน บริจาคอาหารสุนัข ๖๐ กก.
-นาง จิดาภา กันตาฐานิต บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก.
-นาย ณัฐพล ด้วงสีทอง บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
-นาย อาวุธ วังคีรี อาหารสุนัข ๗๐ กก.

วันที่  ๑๓ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑
-คุณ นิรภัฎ นาคชูศรี บริจาคข้าวสาร ๕๐ กก. ผงซักฟอก ไฮเตอร์ ซี่โครงไก่ ไก่บด
และเงิน ๕๓๖ บาท
-คุณโชติกา เกียงกง บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก. ข้าวสาร ๑๕ กก.
-พ.จ.ต.ศักดิ์ดา คเชนทะทอง บริจาค ข้าวสาร ๑๒ ถุง และเงินจำนวน ๕๐๐ บาท
-คุณ ภัทรพร โล่ห์เงิน บริจาค อาหารสุนัข ๑๐ กก. น้ำเกลือ ๑๓ ขวด แอลกอฮอร์ ๒ ขวด
ผ้าพันแผล ๑ ม้วน ผ้าก๊อช ๕ ถุง
-จ.อ.ปรีชา วันดี บริจาคอาหารเม็ด ๘ กก.
-คุณยายสุดใจ หนูมณี และ ครอบครัว
บริจาคเงิน ๒,๐๐๐ บาท
-น.ส. ฐิติภาการ บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.

วันที่  ๕ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑
-คุณ บุณิกา ฟักสังข์ บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
-คุณ พนิตรา มีแก้ว บริจาคอาหารสุนัข ๔ ถุง อาหารแมว ๒ ถุง
-กลุ่ม BRV CLUB บริจาคอาหารสุนัข ๑๒๐ กก.
และ เงิน ๘,๙๐๐ บาท
-คุณ นฤมล รุ่งแสงจันทร์ บริจาคอาหารสุนัข ๔๐ กก. ไฮเตอร์ ๓ ขวด
-คุณ รวิวรรณ เฮงสวรรณ์ และ คุณ อภิชา เฮงสวรรณ์
บริจาคเงิน ๓,๐๐๐ บาท
-คุณ อรรถนนท์ คำแสน บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก.

วันที่  ๑ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๑
-ครอบครัว มโนเรือง บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก. อาหารแมว ๒๐ กก.
-คุณ จักรกฤช ประสิทธิพงษ์ อาหารสุนัข ๒๐ กก. ข้าวสาร ๕ ถุง
-คุณ ธีรทัศน์ คุณ ดุจดาว บริจาคอาหารสุนัข ๓๐ กก. ขนมสุนัข ๑ ชุด
-คุณ วีระชน บุหลัน บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
-น้องปันปัน บริจาคอาหารสุนัข ๓๐ กก.
-นาง พรรณี โกพิพา บริจาคเงิน ๒,๐๐๐ บาท
-คุณ เทพกานต์ คงคืน บริจาคเงิน ๑,๐๐๐ บาท
-คุณ สมฤทัย วงศ์พิน บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก. และอาหารกระป๋อง
-คุณ เนตรชนก ไทรทอง บริจาคอาหารสุนัข ๓๐ กก.

วันที่  ๑๙ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
-นายวิชัย สิงห์โต บริจาคโครงไก่ และเงิน ๕๐๐ บาท
-ครอบครัว คุณาจารย์ บริจาคอาหารสุนัข ๖๐ กก. และไก่สับ
-คุณ ศศิวิมล จั่นเจริญ บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก. และอุปกรณ์ทำแผล
-ด.ช. เจษฎา สุทธิ บริจาคอาหารสุนัข ๑๕ กก.
-นาย ประจักษ์ หิรัญรัตน์ บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.

วันที่  ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
-คุณ กิจจา จันทะญา บริจาคอาหารสุนัข ๘๐ กก. ยาป้องกันเห็บหมัด และอาหารกระป๋อง
-นาย ศุภชัย นิ่มนงค์ บริจาคอาหารสุนัข ๔๐ กก.
-คณะศาลจังหวัดขอนแก่น บริจาคเงินจำนวน ๕,๐๐๐ บาท

วันที่  ๑๐ – ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
-น.ท. ประเสริฐศิลป์ วรสิษฐ์ บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก.
-พ.จ.ต. ทิพชาย แสนทวีสุข รับลูกสุนัขเพศผู้ไปอุปการะ ๑ ตัว

วันที่  ๑ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
-พ.จ.อ. ประจักร์ ริสาดวง บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
-คุณ ปรียานุช ด้วงทองอยู่ บริจาคเงิน ๑,๐๐๐ บาท
-คุณ ขวัญ อ่อนคำศรีและเพื่อนๆ บริจาคเงิน
๖๙๑ บาท อาหารสด ๑๐ กก. อาหารสุนัข ๒๐ กก. ข้าวสาร ๖ กระสอบ+ ๔ ถุง ผ้าขนหนุ ๘ ผืน ปลากระป๋อง ๔ แพด น้ำยาล้างจาน ๓ แกลอน
-คุณ ปณิชา ปะโนรัมย์ บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก. อาหารแมว ๑๐ กก. ไฮเตอร์ ๙ ขวด
แปลงขัดพื้น ๑๐ ด้าม

วันที่  ๒๖ – ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑
-คุณ วิรงรอง เอี่ยมภิญโญ บริจาคอาหารสุนัข ๖๐ กก. เงิน ๕๐๐ บาท
-พ.จ.อ.หญิง วิไลวรรณ คเชนทะทอง บริจาคข้าวสารและอาหารแมว
-พล.ร.ต. บุลกร ไชศรี บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
-คุณ ทิพย์สุดา ช่วยสำราญ บริจาคข้าวสารและผงซักฟอก
-คุณ ศุภลักษณี อินทปันตี บริจาคอาหารแมว ๑๙ กก.
-คุณ อนุกร สุเมชาวัฒนพงศ์ บริจาคข้าวสาร
-คุณ อารยา นิลทีป บริจาคข้าวสารและผงซักฟอก

วันที่  ๑๖ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑
-คุณ กฤษฎา ชุณศาสตร์ และ ร.อ.วิโรจน์ อารียวงศถิตย์ บริจาค ข้าวสาร ๕ กระสอบ ไฮเตอร์ ๒ ขวด น้ำยาล้างห้อง ๒ ขวด ผงซักฟอก ๒ ถุง เงินสด ๒๓๔ บาท
-คุณ พัทธ์จิรา คงศิริสวัสดิ์
บริจาคผ้าเซ็ดตัว ๑๐ ผืน
-คุณ สุนิสา พละพันธ์ บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก.
-คุณ ธนาพร กุศล และเพื่อนๆ
บริจาคเงินสด ๗๐๐ บาท
-คุณ ธัญญรัศย์ เลิศวุฒิคูณกิตติ
บริจาคอาหารสุนัข ๕๐ กก.
-คุณ อภิญญา วันวาน บริจาคอาหารสุนัข ๖๐ กก. แป้งโรยเห็บ ๔ ขวด แชมพูอาบน้ำสุนัข ๑ ขวด front gvard ๑๗ กล่อง ข้าว ๒ แพค
-คุณ ปัทม์ หนูฤทธิ์และเพื่อนๆ
บริจาคอาหารสุนัข ๓๐ กก.
-คุณ ชานนท์ เหล่าวงษาและเพื่อนๆ บริจาคอุปกรณ์ทำความสะอาด และอุปกรณ์ทำแผล
-คุณ พีรญา เล็กกัมพร บริจาคเงินสด ๕๐๐ บาท
-คุณ ณฐวรรณ แซ่จัง บริจาคอาหารสุนัข ๕๐ กก.

วันที่  ๕ – ๗ มกราคม ๒๕๖๑
-คุณ เกศนิโรธ ปัทมสุขสุคนธ์ บริจาคอาหารสุนัข ๔๕ กก.
-คุณ อโณทัย เน่งผล และ น.ส. วนัสกาณ ทองศาสตรา
บริจาคโครงไก่ ๑ ถุง เสื้อสุนัข และผงซักฟอก
-คุณ วิภา สินสวาสดิ์ บริจากเงิน ๒,๐๐๐ บาท
-คุณ จรรยรัชชศร  ธนาวุฒิกุล และครอบครัว
บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
-คุณ ชิณฤทธิ์ จันทร บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก. อาหารแมว ๑๐ กก.
-คุณ ณัฎตรา กรวยทรัพย์ บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก.
อาหารแมว ๑๐ กก.

วันที่  ๑ – ๔ มกราคม ๒๕๖๑
-คุณ ธิดารัตน์ ก้อนบาง
บริจาคเงินสด ๕๐๐ บาท
-คุณ ภาสกร สำเนากลาง บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
-น.อ. วิเชียร นิลตีป บริจาคข้าวสาร ๔๕ กก
-คุณ บุษยรังสี อ่นพุ่ม บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก. ขนมสุนัข ๓ ห่อ
-นาย มนตรี ศรีปอง บริจาคอาหารสุนัข ๔๐ กก.
-คุณ บุญเลื่อน ดาทอง บริจาคอาหารสุนัข ๘๐ กก.
อาหารแมว ๒๑ กก. ปลากระป๋อง ๔๐ กระป๋อง

วันที่  ๒๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
-คุณ เอวา และ คณะ บริจาค อาหารสุนัข จำนวน ๑๒๐ กก.
ข้าวสาร ๑๕ ถุง
-คุณ พงษ์ศักดิ์ และครอบครัว และคุณ กรรณิการ์ และครอบครัว บริจาคอาหารสุนัข ๕๐ กก.
-คุณ ไพเราะ เนื่องจำนงค์ และครอบครัว
บริจาคอาหารกระป๋อง เงินสด ๕,๐๐๐ บาท
-คุณ สิรินาถ ยกเลื่อน บริจาค เงิน ๑,๐๐๐ บาท
คุณ รัชนีกร บุณยเกียรติ บริจาคเงิน ๑,๐๐๐ บาท
คุณ อุดมพร บุณยเกียรติ บริจาคเงิน ๑๐๐ บาท
-คุณ สุรีลักษ์ เทียมธรรม บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก. น้ำเกลือ ๒ ขวด สเปรย์เห็บหมัด ๒ ขวด น้ำยาอาบน้ำสุนัข ๒ ขวด
-นาง ศุภัสสรา สำราญฤทธ์ บริจาคข้าวสาร ๑๐ ถุง อาหารสด ๒๐ กก.
-คุณ กันทิมา ชัยอุดม บริจาคอาหารสนัข ๒๒ กก. เงินสด ๕๐๐ บาท
-คุณ พาสิน ธนสิน บริจาคเงินสด ๑,๖๐๐ บาท
-จ.อ. ปิยะศักดิ์ ภักดีล้น บริจาคข้าวสาร ๕ กระสอบ

วันที่  ๒๒ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
-คุณ สุพัตรา แก้วพา บริจาคเงิน ๕๐๐ บาท
-คุณ นพวรรณ มังคละชน คุณ ศักดิ์ชัย สุรกวินวงศ์ บริจาคอาหารสุนัข ๖๐ กก. เงิน ๒,๐๐๐ บาท
-น.ส. เต็มสิริ ค้ำคูน บริจาคอาหารสุนัข และอาหารแมว
-ส.อ. จิรายุทธ วสยางกูร และ น.ส.พจนา สำเภาเงิน  บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก.

วันที่  ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
-คุณ เสาวนีย์ โกยดุล และเพื่อนๆ บริจาค เบตาดีน ๕ ขวดใหญ่ สำลีก้อน ๒ ห่อ สำลีม้วน ๑ ห่อ ยาใส่แผล ๑ กระปุก น้ำเกลือ ๑,๐๐๐ ml ๖๐ ขวด เยนเซ่น(ยาม่วง) ๕ ขวดใหญ่ อาหารสุนัข ๒๐๐ กก.
-จ.อ. อานันท์ จันทราทอง อาหารสุนัข ๑๐ กก.
-น.ส. ชญาภา สุดา บริจาค อาหารแมว ๔๐ กก. อาหารสุนัข ๒๐ กก. น้ำยาอาบน้ำสุนัข และเงิน

วันที่  ๙ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
-พล.ร.ต. บุลกร ไชศรี บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
-จ.อ. ธีรพล แม้นมณี บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
-น.อ. วิเชียร นิลตีบ บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
-นาย อนุชา จันทร์พูล บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
-พ.จ.อ. นิพนธ์ พันธ์ไชสง บริจาคอาหารสุนัข ๔๕ กก. เดตตอล ๒ ขวด
-นาย ชัยยง ทัศนิตย์ บริจาคข้าวสาร ๔๙ กก.

วันที่  ๒ – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
-คุณ ภคพร ขอวัฒนะกุน บริจาคเงิน จำนวน ๘๐๐ บาท
-น.ส. เบญจวรรณ สายจันทร์ ทศพรรณ สายจันทร์
บริจาคอาหาร ๑๐ กก.
-โรงเรียน ชลราษฎรอำรุง โปรแกรมEP ม.๔.๑ ได้มาทำกิจกรรมล้างคอกสุนัขและบริจาคอุปกรณ์ทำความสะอาด
-น.ส. ปุณยวีร์ ศรีพูล บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
-คุณ ไชยกร กาปัญญา ได้บริจาคอาหารสุนัข ๖๕ กก.
-คุณ พรพัทธา และคุณ เสาวณีย์ บริจาคอาหารสุนัข จำนวน ๒๐ กก.
-คุณ สมชาย ยลสุริยัน บริจาค ข้าวสาร ๑๕ กก.

วันที่ ๒๙ พ.ย. ๖๐
หมอเตย จากโรงบาลสัตว์สัตหีบ
หมอบุ๋ม หมอขิมจากโรงบาลสัตว์นาจอมเทียน ได้มาทำหมันสุนัขทั้งตัวผู้ตัวเมีย
น้องเบส จากบริษัท NP Intetrade
ได้นำเครื่อง ควบคุมปริมาณน้ำเกลือ และ เครื่องเลเซอร์เพื่อการรักษา มาช่วยรักษาสุนัข

วันที่  ๒๒ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
-นาง นภัสสร นิ่มประคอง บริจาค อาหารเม็ด ๕๐ กก.
-คุณ ศศิณา ประดิษฐอุกฤษฎ์ บริจาค อาหาร และ ยารักษาโรค
-คุณ ธีระนันท์ ขันติวงศ์ บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
-น.ส ดาริกา ฉายสินสอน บริจาคเงินสด ๗๐๐ บาท
-น.ส ประธนาลี สุวรรณรัตน์ บริจาค อาหารสุนัข ๔๔ กก. 
เงิน ๕๐๐ บาท
-คุณ แพรวพรรณ บุญเม่น ได้บริจาคอาหารสุนัข จำนวน ๖ กก.
เงิน ๕๐๐ บาท

วันที่  ๑๘ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
-คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาทำกิจกรรมและบริจาคอาหารสุนัข
-นางสาว กิตติธร จุกมะณี อาหารเม็ด ๑๐ กก.
เงิน ๑,๐๐๐ บาท
-คุณ กนกวรรณ นาลาแก้ว อาหาร ๕๐ กก.
เงิน ๕๐๐ บาท
-คุณ จิรพงษ์ จิเวกวิณ อาหารสุนัข ๑๐ กก.
-คุณ อณัศกรณ์ อาหาร ๔๐ กก.

วันที่  ๑๐ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
-น.ส. นพมาศ เตชะตน บริจาคอาหารสุนัข ๖๐ กก. อาหารแมว ๑๐ กก.
-น.ส. หรรษา ทองมนต์ ได้บริจากอาหาร ๕๐ กก.
และเงิน ๑,๐๐๐ บาท
-นาย พรพล สันตินิธิกุล ได้บริจาคอาหาร ๒๑ กก.
-คุณ นุ๊ก ต่าย แคน อาหารสุนัข ๑๐ กก.
-น.ส.กุสุมา โกมร อาหารสุนัข ๑๐ กก. และ ยารักษาโรค
-น.ส. สุกัญญา ภูดิน ลริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก. และอาหารแมว
-หมอ ทวี สุทธ์ประภา ได้บริจาคเงิน ๒,๔๐๐ บาท

วันที่  ๔ – ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
-คุณ นพดล สมทถา บริจาคข้าวสาร ๓๕ กก.
-คุณจิตชนก หมีนิ่ม และเพื่อนๆ ได้บริจาคอาหารสุนัข ๖๐ กก. และถุงมือ ๑ กล่อง และ ผ้าปิดปาก ๑ กล่อง
-คุณ พัชรินทร์ ศรีงาม บริจาคอาหารสุนัข
๑๗๐ กก. ทรายแมว ๑ ถุง
-คุณ ศิริพร ปุ่มทอง บริจาคเงิน ๑,๐๐๐ บาท

วันที่  ๒๘ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
-น.ต. ประทีป แซ่มซ้อย บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก
-น.ส. นิศศา โกฏิกุล บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก
-น.ส. ภิภัสรา และ น้องปูปลา ได้บริจาคอาหารสุนัข ๔๐ กก. อาหารกระป๋อง ๒ ลัง
-นาง วันเพ็ญ รัตนสมบูรณ์ และครอบครัว ได้บริจาคเงิน ๑,๖๐๐ บาท
-นางสาว ประภากร ประมวลวงศ์ บริจาค อาหารสุนัข ๔๐ กก. อาหารแมว ๑ ถุง น้ำยาอาบน้ำสุนัข และขนมสุนัข ๒ ถุง
-พล.ร.ต. นุกร ไชยศรี บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก
-คุณ ทิวา สิงห์ทอง ได้บริจารอาหารสุนัข ๓๐ กก
-คุณ นฤมล รุ่งแสงจันทร์ บริจาคเข็มฉีดยา ๑๒ กล่อง นีโอเทป ๑โหล ถุงมือ m ๒ กล่อง กระดาษอเนกประสงค์ ๔ ม้วน

วันที่ ๒๗  – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
-นาง สมัย จันทะเสน อาหารสุนัข ๒๐ กก.
ข้าวสาร ๑ กก. และเงิน
-คุณ ขวัญชนก จำรัส และครอบครัว อาหาร๒๐ กก. อาหารแมว ๗ กก. ๒ กระสอบ ปลากระป๋อง
๑๐๐ กระป๋อง ถุงมือแพทย์ ๒๐ กล่อง ถุงมือทำความสะอาด ๑๐ คู่ และเงิน
-คุณ ศุภชัย นิ่มอนงค์ และครอบครัว รองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์  บริจาคอาหารสุนัขจำนวน ๒๕ กก.

วันที่  ๑๓ – ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
-คุณ เอมอนันต์ อนันตลาโภชัย พร้อมคณะ อาหารสุนัข ๒๐ กก.
๘ กระสอบ อาหารสุนัข ๑๐ กก. ๒ กระสอบ สำลี ๒ ถุง
เงินจำนวน ๓,๓๐๐ บาท
-นาง ณิชนินทน์ สุทธิแสน อาหารสุนัข ๑ กระสอบ
-นางสาว นิชานันด์ ศรีคำม่วน อาหารสุนัข ๑๐ กก. อาหารแมว ๑ กก.
-คุณ พิณทิพย์ จันดี บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก. ๕ กระสอบ
-คุณ สรรเสริญ สุจิตจร ผู้จัดการฝ่าย บริหารทรัพยากรบุคคลและพนักงานหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) ได้มาทำกิจกรรม มอบเงิน อาหารสุนัข และอุปกรณ์

วันที่ ๒๓  – ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐
-คณะ Myup Family บริจาค อาหารสุนัข ๑๐๐. กก. ไม้กวาด ๑๒ ด้าม น้ำยาทำความสะอาด ๑๒ แกลลอน แปลงทำความสะอาด ๑๒ อัน ขนมสุนัข ๑๐ ห่อ เงินบริจาค ๑๐,๐๐๐ บาท
-นาย สมบูรณ์ เจริญโรจนาวณิชย์
บริจาคอาหารสุนัข ๒๕ กก.
-ส.อ. จิรายุทธ วสพารกูร น.ส. พจนา สำเภาเงิน น.ส. พจน์ สำเภาเงิน นาง นิยม สำเภาเงิน
บริจาค ข้าวสาร ๓ กก.
-นาย ชัยฤทธิ์ วงศ์กูล นาง ญาณิคำ วงศ์กูล
บริจาค อาหารสุนัข ๖๐ กก.

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐
-นส. สุธีรา เจนชุตินนท์ บริจาคอาหารสุนัข ๓ กระสอบ
-นส. สุธีรา เจนชุตินนท์ บริจาคอาหารสุนัข ๓ กระสอบ
-นาย จงถนอม คงศรี บริจาค เงิน ๕๐๐ บาท
-นาง ฉัตรปฏิมา ศรีภา บริจาค อาหารสุนัข ๓๐ กก.

วันที่ ๒๗ สิงหาคม – ๓ กันยายน ๒๕๖๐
-คุณ อมรศักดิ์ รัตนะ บริจาคเงิน ๔,๒๐๘ บาท
-คุณ ดิษยา สิริปทุมพร ได้บริจาค อาหารสุนัข
๒๐ กก. อาหารแมว ๗ กก. ๒ ถุง ๓๐ กิโลกรัม
-ร.ต. เดโช โพธิ์พันธิ์ บริจาคเงิน ๑,๐๐๐ บาท
-คุณ รัตนาภรณ์ จินวุติ์ บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก.
-คุณ ภูทัด เผื่อนอุดม ได้บริจาค อาหารสุนัข
๑ กระสอบ  ข้าว ๒ ถุง ปลากระป๋อง ๓  แพ็ค
-นาย เมตตาภนณ์ บริจาค อาหารสุนัข ๓๐ กก.
เงิน ๑,๐๐๐ บาท
-นาย เอกชัย อินทะจักร์ บริจาค อาหารสุนัข ๒๐ กก. ข้าวสาร ๒ กระสอบ

วันที่ ๑๙ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
-ผบ.กฝท.พร้อมคณะ ได้บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กระสอบ กระสอบละ ๑๐ กก.
- คุณ คัทลียา จิมงคล คุณ ยุวดี เลิศศรีสถิต คุณ พิมพ์ชนก พัดเย็น บริจาคอารหารสุนัข ๒ ถุง ๓๐ กิโลกรัม
-คุณ พงษ์ศักษ์ ชาตสัก และ ครอบครัว คุณ กรรณิการ์ กอบสุข และ ครอบครัว บริจาคเงิน ๑,๐๐๐ บาท

วันที่ ๘ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
-คณะ ผช.ผบ.ทร. ได้มาตรวจเยี่ยมศูนย์ดูแลสุนัข และมอบเงินบริจาค
-น.ส. จันจิรา โพธา น.ส. ปิยะนันท์ โพธา นายสุริยะ เนียมนัด บริจาคอาหารสุนัข 10 กก
-น.ส. พีรดา ลิ้มเลิศมงคล บริจาคอาหารสุนัข และอุปกรณ์ทำความสะอาดคอก

วันที่ ๑ – ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
-น.ท จารุวัฒน์  นาทา และเพื่อนร่วมงาน บริจาค อุปกรณ์ทำความสะอาด
-นาย ไพบูลย์ บูลกุล บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก. ๑ กระสอบ
-ร.ท.วัชรินทร์ เหลาแสง บริจาคข้าวสาร ๓ ถุง โครงไก่สับ ๔ ถุง

วันที่ ๑๐ – ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๖๐
-คณะจากบริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด ร่วมบริจาคอุปกรณ์ทำความสะอาดคอกและ
ทุนทรัพย์ช่วยเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท
-ครอบครัว สมปอง ทรัพย์อร่าม บริจาคไข่ไก่
-น.ส. ปิยะนันท์ โพธา นาย สุริยะ เนียมนัด
น.ส. บัณฑุวรรณ เนียมนัด บริจาคอาหาร ๒๐ กก.
-ครอบครัว โกมลรัตน์ บริจาคเงิน ๑,๐๐๐ บาท
-น.ส. ศิวพร ชอบเขตกลาง ได้บริจาค อาหารสุนัข ๑ กระสอบ ข้าว ๑ ถุง ปลากระป๋อง ๒ แพ็ค
-นาย คุณากร ศรีสะอาด ได้บริจาค อาหารสุนัข ๒ กระสอบ
-นาย ประจักร บุญวิเศษ ได้บริจาค อาหารสุนัข ๑ กระสอบ
-คุณ ณัฐพล - จุฑามาศ - บราวนี บุญธีรชัย ได้บริจาค อาหารสุนัข ๕ กระสอบ ข้าว ๖ ถุง
-น.ส.ประภาพร มูลเมา บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก.
-นาย ภฤศ เทียนทอง บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก.
-น.ส วิชธุดา เสาดี บริจาค อาหารสุนัข ๑๐ กก. ๒ กระสอบ
-น.ส. ณิชาภา สังฆทัศน์ บริจาค อาหารสุนัข 2 กระสอบ และยา
-สโมสรกรมสรรพาวุธทหารเรือ บริจาค อาหารสุนัข ๔๐ กก.

วันที่ ๑๐ – ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๖๐
- วันที่ ๑๖ ก.ค. ๖๐ คุณ ดรัษ พุ่มพิศ และครอบครัว บริจาคเงิน ๑,๙๐๐ บาท
- วันที่ ๑๖ ก.ค. ๖๐ คุณ มุทิตา อัครพัฒนผล บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
- วันที่ ๑๐ ก.ค, ๖๐ คุณ อนัสรีย์ เพชรขุ้ม คุณ ศรัญญู ทองใบ บริจาคอาหารสุนัข ๑๕ กก. ๔ กระสอบ

วันที่ ๑ ก.ค. ๖๐
-- สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง จ.ชลบุรี บริจาคข้าวนึ่ง ขนาด ๕๐ กิโลกรัม จำนวน ๒๐  กระสอบ
- วิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา ได้บริจาคอาหารสุนัข
และ แมว จำนวน ๔๐ ก.ก
- น.ส. ฑิฆัมพร ชื่นศิริ ได้บริจาคอาหารสุนัข จำนวน ๖๐ ก.ก
- คุณ พัชร์วลัย จำเริญนิตยทาน
และคุณ นันทินี พลดงนอก ๖ กระสอบ
วันที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๐
-คุณณัฐพล คุณจุทามาศ บุญธีรชัย และสุนัขชื่อ บราวนี บริจาคอาหารสุนัข ขนาด ๒๐ กก.
จำนวน ๓ กระสอบ ข้าวนึ่ง ขนาด ๑๔ กก.
จำนวน ๕ ถุง
-น.ส. สุภาพร คำขวัญ และครวบครัว ได้บริจาค อาหารสุนัข จำนวน ๔๐ ก.ก และ
ข้าวสาร จำนวน  ๔๕  ก.ก
-คุณ คณิน ปรีดาสวัสดิ์ ได้บริจาค
อาหารสุนัข ๘ กก. จำนวน ๒ ถุง
-คุณ โชติวุฒิ ผ่องเคหา ได้บริจาคอาหารสุนัข จำนวน ๘๐ กก. น้ำยาอาบน้ำสุนัข ๒ ขวด
-สิชาภัทร  นพธัญและเพื่อนๆ บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก. ๑ กระสอบ
วันที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๐
- พ.จ.ต. ศราวุฒิ พรไพศาล และครอบครัว บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก.  ๒ กระสอบ
- โรงพยาบาลสัตว์พนัส น.สพ.พงศ์พันธ์ รัตนะธรรมมากร บริจาคยา Doxycycline ๑๘,๐๐๐  เม็ด
วันที่ ๒๑ มี.ค. ๖๐
-
คุณ พรสุดา ใจงิ้วดำ บริจาคอาหาร ๑๐ กก
- น.ท. หญิง ปุณยธีร์ อิสยาอมรพงษ์
บริจาคอาหารสุนัข ๔๐ กก.
- ศุภฤกษ์ แก่นรักษ์ และ คุณสุดารัตน์ ประเสริฐลาภ
บริจาคอาหารสุนัข ๔๐ กก
- คุณ ชญานิษฐ ขาวผ่อง บริจาคอาหาร ๑๐ กก.
- คุณ นริศา ประเสริฐสิทธิ์ บริจาคอาหารสุนัข
จำนวน ๒๕ กก. ๑ กระสอบ
- คุณ อนุมาศ เรืองศิริ และ คุณ วรพรรณ พรหมทอง
บริจาคอาหารสุนัข ๒ กระสอบ
- ร.อ.ญ. อรณี กระจ่างพล บริจาคอาหารสุนัขจำนวน
๒๐ กก.๑ กระสอบ
- น.ส กนกวรรณ นาตแก้ว
บริจาคอาหารสุนัขจำนวน ๑๐ กก.
วันที่ ๑๑ มี.ค. ๖๐
-คุณ ชาญณรง แนวหล้า และ
คุณ ดวงใจ บุญรุ่ง
บริจาคอาหารสุนัข ๓๐ กก.
- กลุ่มรถ ALL SWIFT THAILAND
บริจาคอาหารสุนัข กระสอบละ ๑๐ กก.
๑๓ กระสอบ

วันที่ ๓ มี.ค. ๖๐
- จ.อ. อรรถวุฒิ วินสว่าง บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
- นาย โชติอนันต์ ธนกุลธารินท์
บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก.
-น.ส.ปรารถนา สร้อยนาค
บริจาคอาหารสุนัขขนาด ๑๐ kg
จำนวน ๓ ถุงและเงินสด ๑,๐๐๐ บาท
- ผบ.กฝท.ศฝ.นย.และคณะ
ได้มาบริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก.
จำนวน ๑๐ กระสอบ

วันที่ ๒๐ ก.พ.๖๐
- นาง เพ็ญศรี กุลศิลาฤทธิ์ บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
- คุณ ทิวา น บริจาคอาหารสุนัข ๓๐ กก.
- คุณ ปรางทราย โพธิพิทักษ์ บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก
- คุณเฉลิมศักดิ์ เรือนทอง บริจาคอาหารสุนัขและแมวขนาด ๒๐ กก.จำนวน ๒ กระสอบ
- คุณ สรคมน์ กรรณิการ์ สุริยชาติ บุญจำเริญ บริจาคเงิน ๕๐๐ บาท
-บจก.เอเชีย เพสคอนโทรล แอนด์ อินสเปคชั่น A pro ๔ กระสอบ
- คุณ จิตรลดา ทะนันชัย คุณ พนิตนันท์ รักยา บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
-นาย สมชาย ยลสุริยัน และนาง เนตรนภา พงษ์ตุ้ย บริจาคข้าวสาร ๓ ถุง ถุงละ ๑๕ กก.
- จ.อ. อรรถวุฒิ วินสว่าง บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
- คุณ แอ๋มและเพื่อนๆ บริจาคเงิน ๑,๗๐๐.- บาท
วันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๐
- คุณ ชุลีพร ดวงประทุมมา
คุณ ณัฐพงษ์ ดวงประทุมมา
คุณ สุฑามาศ ลายประดิษฐ์
บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก.
จำนวน ๓ กระสอบ
-
 คุณ ภิญญาพัชญ์  พัชรพันธุ์กร และเพื่อน
ได้บริจาค อาหารสุนัขจำนวน  ๔๐ ก.ก.
- คุณ ณัฐธยาน์  อ้นขวัญเมือง ได้บริจาค
ข้าว ๒  ถุง และอาหารแมว ๒๐ ก.ก.
วันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๐
- คุณ ศุภฤกษ์ แก่นรักษ์ คุณ สุดารัตน์ ประเสริฐลาภ คุณ วรรธนสัญจน์ บุญสกุล
คุณ สุชาดา ฉิมพาลี
ได้บริจาคอาหารสุนัข ๙๐ กก.
-คุณ  นันทพร จุลศักดิ์
ได้บริจาคเงิน ๕๐๐ บาท
- คุณ นภัสวรรณ ภาชนะ บริจาคอาหารสุนัข
๖๐ กก. ไม้กวาด ๑๐ อัน
-นาย ทวีชัย อินทร์พิมพ์  บริจาคอาหารสุนัข
๑๐ กก. และ ข้าวสาร ๑๕ กก
- น.ส. อนุสรา สีอาด บริจาคเงิน ๕๐๐ บาท
วันที่ ๑ ม.ค. ๖๐
- คุณ สมชาย ยลสุริยัน ได้บริจาค
อาหารสุนัข จำนวน ๑ กระสอบ
- คุณ ธนกร วิริยะเปียรสุข ได้บริจาค
อาหารสุนัข จำนวน ๔๕ กก
วันที่ ๒ ม.ค. ๖๐
- คุณ กานดา รังสีบริรักษ์ ได้บริจาคอาหารสุนัข
จำนวน ๖๐ กก
.