กิจกรรมย้อนหลังโครงการสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
 
วันที่ ๓๐ ธ.ค. ๕๙
- คุณ ชิติภัสรี ศรัคงณัฐคุล ได้บริจาค
ข้าวสาร พร้อม สำลี และ อุปกรณ์ ทำความสะอาด
- คุณ กิฤติกร พยุงศรี ได้บริจาค อาหารสุนัข
จำนวน ๖ กระสอบ
- คุณ ศรณ์พัต จันทร คุณ มานิตย์ เขตคาม
และ ด.ญ ณฐภัทร เขตคาม ได้บริจาค
อาหารสุนัขจำนวน ๓ กระสอบ กระสอบละ ๑๐ กก
- คุณ วิชชุลดา มณีปฐมวงศ์ ได้บริจาค
อาหารสุนัข จำนวน ๖ กระสอบ กระสอบละ ๒๐ กก
- คุณ พิสูจน์ สุโพธิ์แสน ได้บริจาค อาหารสุนัข
จำนวน ๑กระสอบ กระสอบละ ๒๐ กก
- คุณ ปวีณ์พร สนิทบุญ ได้บริจาค อาหารสุนัข
จำนวน ๒กระสอบ กระสอบละ ๒๐ กก.
คุณ สุนิษา แก้วคลม ได้บริจาค ข้าว และ ปลากป๋อง
วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๕๙
คุณ สมโภชน์ ฉลาดแพทย์ ได้บริจาค
อาหารสุนัข จำนวน ๑ กระสอบ
 
วันที่ ๒๘ ธ.ค.๕๙
-น.ส. ธัญพร นิยมโพก บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก.
๑ กระสอบ
- คุณ โฆษิต โนนศรี และ คุณ พรนภัส ศณสมัย
บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก.
๔ กระสอบ และเงิน ๑๐๐๐ บาท
- คุณ พรทิพย์ อรุณรัตน์ ได้บริจาค อาหารสุนัขจำนวน
๒ กระสอบ กระสอบละ ๑๐ กก
- คุณ ทรงธรรม ทรงศิริเดช บริจาคขนมสุนัข ๕ ลัง
พร้อมเงินจำนวน ๑๐๐๐ บาท
-พ.จ.ต. สิทธิพร ศรเพชร และ
น.ส. ทศพรรณ สายจันทร์
บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก. ๑ กระสอบ
วันที่ ๒๐ ธ.ค.๕๙
- กลุ่มบริษัทโจตันไทย จำกัด
ได้มาบริจาคอาหารสุนัขและเงินซื้ออุปกรณ์และยารักษาโรค
- คุณปิ่นอนงค์ คุ้มครอง บริจาคอาหารสุนัข ๕ กก ๑ ถุง
วันที่ ๑๖ ธ.ค.๕๙
- คุณ เจนภูมิ โอฬารสาธิต บริจาคอาหารสุนัข
๒๐ กก. ๒ กระสอบ อาหารแมว ๓ กก. ๑ กระสอบ
- คุณ วราธร มณีโสธร บริจาค
อาหารเม็ด ๒๐ กก. ๒กระสอบ
- พ.จ.ต สิทธิพร ศ. และ นส. ทศพรรณ สายจันทร์
บริจากอาหารสุนัข ขนาด ๑๐ กก. จำนวน ๑ กระสอบ
- พีระพงษ์ พูลศิริ ฐิตารันต์ วิริยะเสรีกุล และ
คุณ พรรณทิภา ปรางทอง บริจากเงินค่าอาหารสุนัข
จำนวน ๑,๐๐๐.-บาท (ตู้บริจาค)
- คุณ ณัฐธิดา วงกิตติพงษ์ และ คุณ นฤมล ขำพุ่ม
ร่วมบริจาค ชุดรักษาสุนัข
วันที่ ๑๓ ธ.ค.๕๙
ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ
โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
จัดเจ้าหน้าที่จับสุนัขจรจัดในพื้นที่
สนามโดดร่มลงพื้น หาดยาว และตามเส้นทางของกรมก่อสร้าง
และพัฒนาไปยังสนามโดด
ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
ระหว่างเวลา ๑๕๐๐ ๑๗๓๐
- จับสุนัขจรจัดได้ทั้งสิ้น จำนวน ๑๓ ตัว
- ยานพาหนะและ กำลังพล ปลอดภัย
วันที่ ๖ ธ.ค..๕๙
- ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ
โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ได้จัดเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ไปรับอาหารสุนัขชนิดเม็ดตามวงรอบ
จำนวน นน. ๓,๖๙๐ กก .จากบริษัท เนสเล่ย์ จำกัด
- คุณพรทิพา โพธิ์สว่างและคุณสุรเชษฐ์ สงบจิตร
มาจากจังหวัดจันทบุรีได้บริจาคอาหารสุนัขกระป๋อง
จำนวน ๖๐ กป./นมแพะ ๓๐ กป.
และอาหารสุนัข ๒๐ กก. ๑ ถุง .
วันที่ ๖ ธ.ค..๕๙
-คุณ สุวัศยา ราวีศรี บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
๒ กระสอบ
-คุณโน๊ต คุณปริ๊น คุณต้อม บริจาคอาหารสุนัข
๒๕ กก. ๓ กระสอบ
- น.ท. หญิง ปุณยธีร์ อิสยาอมรพงศ์
บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.๒ กระสอบ และสิ่งของทำความสะอาดคอกสุนัข
- น.ส.ชุติมณฑน์ ผุดกระจ่าง บริจาคอาหารสุนัข
๒๐ กก. ๓ กระสอบ อาหารแมว ๗ กก. ๒ กระสอบ
-นาย ธฤตวรรณ บรรดิษฐ์รัมย์ บริจาคเงิน ๑,๐๐๐.- บาท
วันที่ ๒๘ พ.ย.๕๙
- คณะวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
บริจาคอาหารยารักษาและอุปกรณ์
อำนวยความสะดวกให้ก้บศูนย์ดูแลสุนัข
- คุน จิระเดช ชลศุข บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
๑ กระสอบ และ ๑๐ กก. ๑ กระสอบ
- คุณ ผกามาศ ตรีวรรณกุล และครอบครับ
บริจาคเงินใส่ซองสำหรับค่าอาหารสุนัข
- คุณ มณีรัตน์ ตังศรัทธาธรรม
บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก. ๑ กระสอบ
วันที่ ๒๓ พ.ย.๕๙
- นาย ณัฐพงศ์ เพ็งปาน อาหารสุนัข ๒๐ กก. ๑ กระสอบ
- ผบ.กฝท.ศฝ.นย. และคณะฝ่ายอำนวยการ กฝท.
มอบอาหารสุนัข ให้ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด
จำนวน ๑๐ กระสอบ
- นาย ปัณยกร ทองแถม และเพื่อนๆ
รวมบริจาค อาหารเม็ด ๒๐ กก. จำนวน ๖ กระสอบ

วันที่ ๒๑ – ๓๐ ต.ค. ๕๙
- คุณ ธนพัฒน์ กับ คุณ ธนิตานันท์ มาลากุล ณ อยุธยา
ข้าวสารถุงละ ๕ โล ๔ ถุง และอุปกรณ์ทำแผล
- คุณทักษิณา สองอดได้บริจากอาหารสุนัข ๓ กระสอบ
- พ.จ.ต. สิทธิพร ศรเพชร กับ
น.ส. ทศพรรณ สายจันทร์
บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก. ๑ กระสอบ
- น.ท.หญิง ปุณยธีร์ อิสราอมรพงษ์
บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก. และไฮเตอร์ ๑ ลัง
- น.ส. เปเมกา แก้วไล และครอบครัว
บริจาคหัวอหารสุนัข ๑ กะสอบ ๒๕ กก.
ข้าวสาร ๑๕ กก. ๑ กระสอบ
- คุณ อัญชนา มีศิริ บริจาคข้าว ๓ ถุงละ ๕ กิโล
และอาหารสุนัข ๔ ถุงละ ๓ กิโลกรัม
- คุณ กนกพร วงค์สุวรรณ
บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กิโล จำนวน ๒ กระสอบ
- น.ส.สุดธิดา อินทะกนก บริจาคเงิน ๕๐๐.- บาท
อาหารสุนัข ๒๐ กก. ๑ กระสอบ

เมื่อ ๑-๒ ต.ค. ๕๙
- นาง สหภาพ อุสารมย์ และคณะ บริจาคอาหารสุนัข จำนวน ๔๐ กก. ๒ กระสอบ
ข้าวสาร ๑ ถุง แป้งเห็บหมัด ๑๐ กระป๋อง
- นาง ภรณี เจริญสุวรรณ บริจาคอาหารเม็ด
จำนวน ๔๐กก. ๒ กระสอบ
- นาย อดุลย์ เกษรุ่ง บริจาคเม็ด
จำนวน ๓๐ กก. ๓ กระสอบ
- คณะจากอาชีวอนามัย มสร. บริจาคอาหารสุนัข
ขนาด ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๓ กระสอบ
- ร.ท.สมพร อุ่นแสง และ ครอบครัว
บริจาคอาหารสุนัข ขนาด ๒๐ กิโลกรัม
จำนวน ๑ กระสอบ
เมื่อ ๒๕ ก.ย. ๕๙
-คุณ โชติภา สุทธ์สนธ์
บริจาคข้าวสาร ๒๓๐ กก. ๒ กระสอบ
อาหารสุนัขขนาด ๒๐ กก. ๔ กระสอบ
ถุงมือยาง ๒ กล่อง
-คุณ อรอนงศ เย็นสวัสดี
บริจาคอาหารสุนัขขนาด ๑๐ กก. ๓ กระสอบ

เมื่อ ๒๐ ก.ย. ๕๙
- คุณณัฐพล มุนินทร์พงศ์และเพื่อน
ได้บริจาคอาหารสุนัข นน. ๒๐ กก.จำนวน ๔ กระสอบ ข้าวสาร ๔๘ กก.และเงินอีกจำนวน๑,๐๐๐-บาท
เมื่อ ๒๔ ก.ย. ๕๙

- น.ต.ศักดิพัฒน์ หอมกระจาย บริจาคอาหารสุนัข
ขนาด ๑๕ กิโลกรัม จำนวน ๔ กระสอบ
- คุณ ภรณี เจริญสุวรรณ บริจาคอาหารสุนัขขนาด ๒๐ กก.
จำนวน ๔ กระสอบ
- คุณ พรตะวัน จ้อยรักรักสกล บริจาคอาหารสุนัข
ขนาด ๒๐ กิโล ๒ กะสอบ และ ๑๕ กิโล ๑ กะสอบ
- ร.ต. พูนศักดิ้ เทียมสมชาติ บริจาค
ข้าวสาร ๓ กระสอบ ปลากระป๋อง ๕ แพ็ค

เมื่อ ๑๗-๑๘ ก.ย. ๕๙
- กลุ่มเพจทอม- ดี้วัยทำงาน
ได้เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด นย.
และได้มอบเงินจำนวน ๑๖,๙๑๖-บาท พร้อมกันนี้ได้มอบอาหารสุนัขและแชมพูอาบน้ำสุนัขอีกจำนวนหนึ่ง
- คุณอุษณี รัศมี คุณเทิดศักดิ์ รัศมี บริจาค
อาหารเม็ด ๒๕ กก. ๓ กระสอบ อาหารแมว ๔ กก. ๑ กระสอบ
- น.ส.กำไรทอง ผาจันทร์ บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก. ๓ กระสอบ และเงินสดจำนวน ๑,๖๐๐ เพื่อเป็นค่าอาหารสุนัข
- คุณสุพัตรา เพริดพริ้ง บริจาคอาหารสุนัข
ขนาด ๒๐ กิโล จำนวน ๑ กระสอบ
เมื่อ ๑๔ ก.ย. ๕๙
ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ได้ให้การต้อนรับคณะจากศูนย์การท่องเที่ยว กองทัพเรือ
ทางศูนย์สุนัขจรจัดของกองทัพเรือ
โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ได้มีการแสดงโชว์สุนัขให้ชม
และทางศูนย์อำนวยการท่องเที่ยว กองทัพเรือ
เมื่อ ๑๒ ก.ย. ๕๙
- น.ส.กุลธนา กาญจนาสิษฐผล
บริจาคอาหารสุนัข ๖ กระสอบ และ ขนม
- คุณมนตรี ศรีฟอง แบะครอบครัว
บริจาคอาหารสุนัข ขนาด ๒๐ กก.
จำนวน ๒ กระสอบ ขนาด ๑๐ กก. ๑ กระสอบ
- คุณ สุพัชฌาย์ ภักดิ์พิบูลย์ โรงเรียนอุดมศึกษา กรุงเทพ
บริจาคเงิน ๑,๐๐๐ บาท
เมื่อ ๔ ก.ย. ๕๙
- น.ส. กมลชนก น้อยพลายบริจาค
อาหารสุนัข ๑ กระสอบ ๑๐ กก.
และข้าวสาร ๑ กระสอบ ๑๕ กก.
- น.ส. โสภดา อินทร์สรรค์ บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ โล
๑ กระสอบ อาหารแมว ๗ โล ๑ ถุง ข้าวสาร ๕ โล ๑ ถุง
- น.ส. ธีรดา หลงศิริ บริจาค อาหารสุนัข ๑ กระสอบ
และ เงินสด ๕๐๐ บ. เพื่อเป็นค่าอาหารสุนัข
- ทีมงานเหยินจ๋า จากบางแสน บริจาค
อาหารสุนัข ๔ กระสอบ ข้าวสาร ๕ กก. ๔ ถุง
อาหารกระป๋อง ๘ กระป๋อง ยากำจัดเห็บ
หมัด ๓ ขวด แชมพูอาบน้ำ ๑ ขวด
อาหารแพ็ค ๑๐ ห่อ
เมื่อ ๓ ก.ย. ๕๙
- คณะเตรียมทหารรุ่นที่ ๓๗ นายเรือ ๙๔ ร่วมบริจาคเงินและอาหารสุนัข ๔ กระสอบ
กระสอบละ ๒๐ กก.
- น.ท. ศามน มิลินทางกูล บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.
๑ กระสอบ
- จ.อ. นนท์นริฐ วรพงค์สิทธิคุณ นาย พิษณุ วงษ์ประมูล
และ คุณจิตรนันท์ เสงี่ยมศักดิ์
บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก. ๑ กระสอบ
- คุณมานพ อินนั่งแท่น คุณดัชนี ขาววรณ์
และฝ่ายชันสูตร ร.พ.พนัสนิคม
บริจาคอาหารสุนัข ๓๕ กก.
เมื่อ ๒๙-๓๐ ส.ค. ๕๙
- น.ส.กุลธนา กาญจนาสิษฐผล
บริจาคอาหารสุนัข ๖ กระสอบ และ ขนม
- คุณมนตรี ศรีฟอง แบะครอบครัว
บริจาคอาหารสุนัข ขนาด ๒๐ กก.
จำนวน ๒ กระสอบ ขนาด ๑๐ กก. ๑ กระสอบ
เมื่อ ๒๗-๒๘ ส.ค. ๕๙
น.อ.เกรียงไกร รุ่งเรือง
ได้ให้การต้อนรับคณะจาก
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทางคณะได้มอบอุปกรณ์ทำความสะอาดคอก
ยารักษาสุนัข และอาหารสุนัข
นักศึกษา NIDA : MBA FLEX 28
บริจาคอาหารสุนัขขนาด ๑๐ กก.๔ กระสอบ
แชมพ ๕ ขวด แป้งโรยเห็บ หมัด
เมื่อ ๒๔-๒๕ ส.ค.๕๙
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก ได้มอบอาหารสุนัขขนาด ๑๐ กิโล
จำนวน ๓ กระสอบ ครับ
คุณ บุษราค์ ศิริเจิรญลาภำ
บริจาคอาหารสุนัข ขนาด ๑๐ กก.
จำนวน ๑ กระสอบ
เมื่อ ๑๔ ส.ค. ๕๙
คุณวิภาวดี มณีศรี และครอบครัว มอบอาหารสุนัข
อาหารเสริมสำหรับสุนัข ยาป้องกันเห็บหมัด
และทรายแมว จำนวน ๔๐ กระสอบ
คุณศิริรัตน์ และคุณวรินณ์ธร กระจ่าง
มอบอาหารสุนัข จำนวน ๒ กระสอบ ๒๐ กก.
เมื่อ ๓๐ ก.ค.๕๙
คณะพนักงาน เทสโก โลตัส สำนักงานใหญ่
ประสานขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด นย.
เพื่อมอบอาหารสุนัข จำนวน ๑๐ กระสอบ และเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ครับ
คุณปุณิกา และครอบครับ บริจมคอาหารสุนัข
ขนาด ๒๕ กก. จำนวน ๑ กระสอบ
เมื่อ ๒๑ ก.ค.๕๙
- หน่วยงาน การบุคคล บริษัท สยามมิชรีน
บริจาคอาหารสุนัข จำนวน ๙ กระสอบ ๒๐ กก.
- โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพฯ บริจาคอาหารสุนัข
จำนวน ๓ กระสอบ ๑๐ กก. และเงินจำนวน ๑,๐๐๐ บาท
- นายเทวา อารีเอื้อ ได้มามอบข้าวสาร
นน. ๕ กก.จำนวน ๒ ถุง
- คุณสุภาวดี สมพงษ์ จาก กทม.ได้บริจาคอาหารสุนัข
นน. ๒๐ กก.จำนวน ๒ ถุง
คุณนันทนัช สิกกทัตติยกุลและคุณณรงวิทย์
หนองริมบ้าน จาก กทม.ได้มอบอาหารสุนัข
นน. ๑๐ กก.จำนวน ๒ ถุง
น.ส.เมธาวี ดวงแก้วพร้อมครอบครัว
ได้มอบอาหารสุนัข นน. ๒๐ กก.๑ ถุง
และอาหารกระป๋องอีก ๖ กระป๋อง
- น.ต.โรจวรงค์ จันทมาตย์
ผบ.ร้อย บก พัน บก.และบริการฯ
คุณปุณยา จันทมาตย์ พร้อมเพื่อนๆ ได้รวบรวมเงินและซื้ออาหารสุนัข
มาบริจาคที่ศูนย์ดูแลสุนัขฯ
เมื่อ ๒๙ มิ.ย.๕๙
คณะนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๖
สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
จำนวน ๑๐๐ นาย ได้เข้าเยี่ยมชม
ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ
โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมมอบอาหารสุนัข
จำนวน ๑๐ ถุง และเงินสนับสนุนค่าอาหารสำหรับสุนัข
จำนวน ๒๐,๐๐๐.- บาท โดยมี
น.อ.จรงศักดิ์ แย้มบาน
ผบ.กรม สน.พล.นย./ผจก.ศูนย์ดูแลสุนัขฯ
ให้การต้อนรับ
เมื่อ ๑๖ มิ.ย.๕๙
ขอขอบคุณ
ร.พ.สัตว์ สัตวแพทย์4ร่วมทำโครงการ"
สมาร์ทฮาร์ทห่วงใยเพื่อนสัตว์เลี้ยง"
และคณะนักศึกษาจากคณะสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย รัฐฟิลาเดลเฟีย
อเมริกา จำนวน ๑๘ คน
ได้ดำเนินการทำหมันสุนัขและแมว ที่ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดฯจนจบภารกิจ
ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ มิ.ย.๕๙
ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของ ทร. โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
เมื่อ ๑๖ มิ.ย.๕๙
น.ท.อานุภาพ จิติวงศ์ บริจาคอาหารสุนัข
นน. ๑๐ กก.จำนวน ๕ กระสอบ
นางวารีทิพย์ ชูลิตรและครอบครัวบริจาค
ข้าวสาร นน. ๑๔ กก.จำนวน ๔ กระสอบ
พล.ร.อ.ประพนธ์ จันทวงษ์และครอบครัว
เข้ามาเยี่ยมชมสุนัขและบริจาคอาหารสุนัข
นน.๑๐ กก. ๑ ถุงและถุงเล็กนน. ๑ กก.อีก ๔ ถุง
เมื่อ ๑๓-๑๖ มิ.ย.๕๙
ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของ ทร.
โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ร่วมกับโรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ ๔
ร่วมทำโครงการ "สมาร์ทฮาร์ท ห่วงใยเพื่อนสัตว์เลี้ยง"
ได้นำคณะนักศึกษา จากคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย รัฐฟิลาเดลเฟีย ,
อเมริกา จำนวน ๑๘ คน พร้อมทีมงานอาจารย์
และสัตวแพทย์ มาดำเนินการทำหมันสุนัข และแมว
ที่ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด ของ ทร.
โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ค่ายกรมหลวงชุมพร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี
เมื่อ ๑๑ มิ.ย.๕๙
น.ส.ณิชกุล รูปคน
ได้นำข้าวสารนน . ๕ กก.จำนวน ๕ ถุง,
และอาหารสำหรับสุนัข ๑๘ กระป๋อง
มาบริจาคที่ศูนย์ดูแลสุนัข
นายธนาธร จรอำ
ได้มาบริจาคอาหารสุนัข นน. ๑๐ กก.
จำนวน ๒ ถุง
โดยมี น.อ.จงกล หอมจันทร์
รองผจก.ศูนย์ดูแลสุนัขฯ เป็นผู้รับมอบ
เมื่อ ๓๑ พ.ค.๕๙
น.อ.จรงศักดิ์ แย้มบาน ผบ.กรม สน.พล.นย./
ผจก.ศูนย์ดูแลสุนัขจรจักของกองทัพเรือ
โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ได้มอบหมายให้ จนท.ประจำศูนย์ฯ ดำเนินการ
จับสุนัขจรจัด ในบริเวณพื้นที่สรวลเส และใกล้เคียงเรือนรับรองที่ประทับของ นย.
ผลการดำเนินการ สามารถจับสุนัขได้ทั้งสิ้น ๑๐ ตัว
(เพศผู้ ๖ ตัว, เพศเมีย ๔ ตัว) และได้ดำเนินการตามระบบการรับสุนัขเข้าศูนย์ฯ เรียบร้อย
เมื่อ ๒๘ พ.ค.๕๙
น.อ.จรงศักดิ์ แย้มบาน ผจก.ศูนย์ดูแลสุนัขฯ
ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.ชัยประชา งามเอก
และเพื่อนๆได้เยี่ยมชมศูนย์ดูแลสุนัขฯ
โดยได้มอบอาหารและเงินจำนวน ๑๖,๓๐๐-บาท
และต่อจากคณะนี้มีอีก ๑ คณะ เป็นบริษัทจากกทม
.มอบเงินอีก ๑๐,๐๐๐-บาท
เมื่อ ๒๘ พ.ค.๕๙
พล.ร.ต.เกรียงเดช รัตนปัญญากุล
ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะประมวลสถาณการณ์การทอดทิ้งสัตว์
ในที่สาธารณะฯพร้อมกันนี้มีข้อหารือ
และสอบถามรายละเอียดในการดูแลสุนัข
ในส่วนศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองทัพเรือ
โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
เมื่อ ๒๗ พ.ค.๕๙
คณะ วปอ.รุ่นที่ ๕๕ และไทยทีวีสีช่อง ๓
ร่วมกับกลุ่มพันธมิตรได้เดินทางมาเยี่ยมชม
ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ
โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
โดยมี พล.ร.ท.รัตนะ วงษาโรจน์ ผบ.นย
.และ พล.ร.ต. บำรุงรัก สรัคคานนท์ ผอ.สจว.กพร.ทร.
ให้การต้อนรับในการเยี่ยมชมครั้งนี้ ซึ่งมีการบริจาคดังนี้.
๑.คณะ วปอ.รุ่นที่ ๕๕
ได้บริจาคเงินจำนวน ๒๘,๐๐๐ บาท.
๒.โทรทัศน์ไทยทีวีช่อง ๓
ร่วมกับกลุ่มพันธมิตร ได้บริจาค ดังนี้ .
๒.๑ เงินจำนวน ๕,๗๐๐ บาท
๒.๒ อาหารสำเร็จรูปและของใช้จำเป็นของสุนัข มูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท
๒.๓ ข้าวตราฉัตร ๓๓ กระสอบ
เมื่อ ๒๓ พ.ค.๕๙
ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ
โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ในนามของโครงการ MTA
จิตอาสาเพื่อเพื่อนสี่ขา มาขอทำกิจกรรมจิตอาส า
และได้มอบอุปกรณ์ทำความสะอาดพร้อมกันนี้
ได้มอบเงินจำนวน ๑,๕๐๐-บาท
ทางคณะทำงานได้ให้การต้อนรับเรียบร้อย
เมื่อ ๑๙ พ.ค.๕๙
พลเรือโท พงศ์ศักดิ์ ภูรีโรจน์
ประธานมูลนิธิพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์
บริจาคเงินของมูลนิธิพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๙ จำนวน ๕,๐๐๐.- บาท
ให้กับศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ
โดยหน่วยบัญชาการนาวิโยธิน เจ้าหน้าที่ได้นำเข้าบัญชีกองทุนศูนย์ดูแลสุนัข นย.เรียบร้อย
เมื่อ ๑๙ พ.ค.๕๙
น.ส.สุทธิลักษณ์ ไชยบำนาญและเพื่อนจากนิคมมาบตาพุด
ได้บริจาคอาหารนน. ๒๐ kg. ๒ กระสอบ
อุปกรณ์ทำความสอาดและเงินที่รวบรวมจากเพื่อนๆ
อีก ๕,๐๐๐.- บาท
คุณทศพรรณ สายจันทร์ บริจาคอาหารสุนัข
ขนาด ๑๐ กก. จำนวน ๑ กระสอบ
ร.อ. พงศ์ศักษ์ แก้วจำนง บริจาคเงินค่าอาหารสุนัข
จำนวน ๒๐๐.- บาท
เมื่อ ๑๙ พ.ค.๕๙
บ้านพักเจ้าหน้าที่ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ
โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย พร้อมเข้าพัก
ห้องพักสามารถนอนได้ ๖ คนแบบไม่แออัดเกินไปครับ
เมื่อ ๑ พ.ค.๕๙
น.ส.นภัสกร นุ่มเอี่ยมบ้านเลขที่14/21
ต.มาบตาพุดอ.เมืองระยองได้ขอลูกสุนัขเพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 1 ตัว ไปอุปการะ
คุณ พัชราภรณ์ ภัทรเกตุสกุล คุณ สุภาพร พลชัย และคุณทิพย์วิมล จรรยา จากพัทยา ได้มอบอาหารสุนัขให้กับศูนย์ฯ จำนวน 3 กระสอบ ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ขอขอบคุณมากครับ
เมื่อ ๒๙ เม.ย. ๕๙
ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รายงานผลการทำหมัน และผ่าตัดสุนัข ที่ นย. ให้คุณหมอผู้ประสานงานในโครงการฯ ทราบทุกวันครับ
- สุนัขทำหมันจำนวน 11 ตัว
- สุนัขผ่าตัดจำนวน 2 ตัว
ผล - สุนัขทั้ง 13 ตัว แผลดี แห้ง ไม่มีการติดเชื้อ
อาการทั่วไป ร่าเริง กินข้าวได้ทำแผลให้ใหม่ แล้วครับ
(ข้อมูลจาก น.ต.สัมพันธ์ฯ) ขอขอบพระคุณคุณหมอทุก ๆ ท่าน มากครับ
เมื่อ ๒๔ เม.ย. ๕๙
พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ให้การต้อนรับ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ
ผู้บัญชาการทหารเรือ
และ คณะ นักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๕๓ พร้อมทั้งบรรรยายสรุปการดำเนินการของ
ศูนย์สุนัขจรจัดกองทัพเรือ
ให้กับทางคณะที่เดินทางมาเยี่ยมชม
ศูนย์สุนัขจรจัดกองทัพเรือ
ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมทั้งจัดให้มีการแสดงของสุนัขจรจัด ในการนึ้ทางคณะได้มอบเงินเพื่อสมทบทุน
ให้กับทางศูนย์สุนัขจรจัด จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท
เมื่อ ๓,๔,๖,๙,๑๐ เม.ย. ๕๙
นาย ณัฐวุฒิ จอมจันทร์ บริจากอาหารส
ุนัข
ขนาด 10 กก. จำนวน 4 กระสอบ
น.ส. สาวิตรี มุสิทธิมณี บริจาคอาหารสุนัข
ขนาด 10 กก. จำนวน 2 กระสอบ
พล.ร.ต.ชัยปชา งามเอก บริจาคอาหาร
ขนาด 20 กก.จำนวน 2 กระสอบ
และอาหารสุนัขกระป๋องจำนวน 10 กระป๋อง
ได้มีคณะของ ม.อัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ รวบรวมกันมาร่วมบริจาค
เป็นเงินทั้งสิ้น7,200-บาทถ้วน
น.ส.ภรัณยา พุ่มนิคมและนายธเนส นวลจันทร์
ได้มามอบอาหารสุนัขเล็กแบบซอง
จำนวน 9 กล่องและน้ำยาฆ่าเชื้อจำนวน 2 ขวด
คุณปวีณาและคุณชัยรัตน์. ได้บริจาคอาหารสุนัข
ขนาด 20 กก.จำนวน 2กระสอบ
แชมภู 2 ขวด พร้อมด้วยเงินอีก 500 บาท
คุณสุภาพร ใจกล้า กับ จ.อ.อภิรัตน์ เนินสะเกษ
บริจาคเงินค่าอาหารสุนัข จำนวน 500 บาท
คุณนภัสนันท์ แต้มทองช่วย
บริจาคอาหารสุนัข ขนาด 10 กก.
จำนวน 5 กระสอบ
เมื่อ ๓ เม.ย. ๕๙
กลุ่มคณะนักศึกษาจิตอาสา
ม.ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จำนวน 10 คน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมให้อาหารสุนัข,
ทำความสะอาดคอกสุนัข
และได้บริจาค แชมพู สุนัข 2 แกลลอน,
น้ำยาฆ่าเชื้อ 2 แกลลอน,ยาฆ่าเห็บหมัด 5 ซอง
และอาหารสุนัข จำนวน 68 กก.
กับทางศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด
ของกองทัพเรือโดย นย.
เมื่อ ๒๖, ๓๐ มี.ค. ๕๙
นายกิตติวัฒน์ ชาวไร่และเพื่อน
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ภาคตะวันออก(บางพระ)
ได้นำอาหารสุนัขถุงละ10กก.มาบริจาคจำนวน3ถุง
น.อ.ญ.จารุพร ทรัพย์แสนดี
บริจาคอาหารสุนัขขนาด 20 กก. จำนวน 1 กระสอบ
เมื่อ ๑ มี.ค. ๕๙
คุณอรรถพล คุณสมพรรณ กองมาก
บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กก.จำนวน ๒ กระสอบ
คุณสุนี ใจรักษา บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กก.
จำนวน ๕ กระสอบ และขนมสุนัขจำนวน ๘ ถุง
คุณอดิศร ทับทิมบริจาคเงินค่าอาหารสุนัข
และได้นำสุนัขเพศผู้ไปเลี้ยงดูจำนวน ๑ ตัว
จนท.โรงพยาบาลพุทธโรธร บริจาคเงินค่าอาหารสุนัข
น.ต.สัมพันธ์ เสียงสืบชาติหน.ชุดดูแลสุนัขฯ
ได้รับการติดต่อจากร้านเทพประทาน ตลาดสัตหีบ
ขอบริจาคอาหารสุนัขหนัก ๒๐ กกจำนวน ๑๕กระสอบ
และอาหารกล่องสำหรับสุนัข ๑๕ ลังทางศูนย์
ได้จัดรถไปรับมาเรียบร้อยครับ
เมื่อ ๒๓ ก.พ. ๕๙
แก้ไขข้อความ พลเรือโท พงศ์ศักดิ์ ภูรีโรจน์ ประธานมูลนิธิพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์
มอบหมายให้ น.อ.จรงศักดิ์ แย้มบาน
ผบ.กรม สน.พล.นย./เลขานุการฯ
เป็นผู้แทนมอบเงินสนับสนุน
ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ
โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ประจำเดือน ก.พ.๕๙ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
โดยมี น.อ.จงกล หอมจันทร์ รอง ผบ.กรม สน.ฯ/
ผู้จัดการศูนย์ฯ เป็นผู้รับมอบ
ณ บก.กรม สน.พล.นย. อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี
และมอบให้ น.ต.สัมพันธ์ฯ เพื่อดำเนินการ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เรียบร้อยครับ
เมื่อ ๑๘ ก.พ. ๕๙
พลเรือตรี รัตนะ วงษาโรจน์
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ให้การต้อนรับ ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการ
ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ และ ผช.ผบ.ทร. มาตรวจเยี่ยมและฟังบรรยายสรุป
การดำเนินการที่ผ่านมาและแผนการดำเนินการ
ตลอดจนปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ต่าง ๆ

เมื่อ ๑๑,๑๓,๑๔,๑๙,๒๐ ก.พ. ๕๙
คุณจุฑาทิพย์ เรืองศรี บ้านเลขที่ 59/12
ม.8 ต.โป่ง บางละมุงฯได้มาขอลูกสุนัขเพศผู้1เพศเมีย 1
คุณนิพนธ์ สุโกศลวิสิทธิ์ร้านปริญญาเภสัชตลาดสัตหีบ
ได้บริจาคอาหาร10กก.1ถุง/ขนมสุนัข4ถุง/ถุงมือแพทย์1กล่อง
พร้อมทั้งเงินจำนวน 500- บาทครับ
คุณนันทนัช สักกทัตติยกุลจาก กทม.
นักศึกษาจาก ม.บูรพา พร้อมด้วย พ.จ.อ.หญิง จันทนา สอดสี
ได้มีจิตศรัทธาซื้ออาหารสุนัขนัข น้ำหนัก 10 กก.
มามอบให้ 1 กระสอบ
นักศึกษาปี 4 จาก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
วิทยาขตร่มเกล้า กทม.
ได้บริจาคแป้งโรยเห็บ หมัด ครีมรักษาโรคผิวหนังสุนัข
และอาหารสุนัขขนาด 20 กก. จำนวน 5 กระสอบ

เมื่อ ๓, ๙ ก.พ. ๕๙
ได้จัด จนท. โดยประสานการปฏิบัติกับ
พจอ.พิชิต จนท.แหลมเทียน ผลการปฏิบัติ
จับสุนัขตัวผู้ได้จำนวน ๔ ตัว กำลังพล ปลอดภัย
และเมื่อ๐๙๑๓๐๐ ก.พ.๕๙ ผู้จัดการศูนย์ฯ,รองผู้จัดการศูนย์ฯและ จนท.ประจำศูนย์ฯ ได้ทำการจับสุนัขที่ท่าเรือแหลมเทียน
จำนวน ๖ ตัว(เพศผู้๓,เพศเมีย ๓)
กำลังพลปลอดภัยและในวันที่ ๑๑ ก.พ.๕๙
ก็จะทำการจับในส่วนที่ยังเหลืออีกต่อไปครับ

เมื่อ ๓, ๘ ก.พ. ๕๙
คุณขวัญใจ ศรีมากเปีายม และ คุณสุพัฒตรา เสาแก้ว มอบอาหารสุนัขขนาด ๒๐ กก. จำนวน ๒ กระสอบ
คุณพิชญภา บุญเกื้อ อยู่บ้านเลขที่ ๑๗๕/๑๖๒
ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ขอรับสุนัขไปเลี้ยง จำนวน ๑ ตัว
คุณวรภัทร พีรศักดิ์โสภณ
บ้านเลขที่ ๑๑๒/๔ ม. ๑๐ ต.บางเสร่ฯ
ได้มาขอรับลูกสุนัขเพศผู้ไปเลี้ยงดูจำนวน ๒ ตัว
จึงเรียนมาเพื่อทราบครับ และเวลาเดียวกัน
น.ส.ธริศาและน.ส.ฐานิศร กาญจนหัตถกิจ
จากอ.ศรีราชาได้มามอบอาหารสุนัข ๑๕ กก. ๒ ถุง ๑๐ กก.
จำนวน ๑ ถุง และบริจาคเงินจำนวน ๒,๐๐๐.-บาทด้วยครับ
เมื่อ ๓๐ ม.ค. ๕๙
น.อ.จรงศักดิ์ แย้มบาน
เลขานุการมูลนิธิพระพุทธรูป
แกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์/ผบ.กรม สน.พล.นย.
มอบเงินสนับสนุนศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ
โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๙
จำนวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
บ,จ,ทำมะอะ บริจาคเงินค่าอาหารสุนัขจำนวน๑,๕๐๐ บาท
รับมอบอาหารสุนัข จาก นักศึกษา ม.หอการค้า คณะนิเทศศาสตร์
พ.จ.ท.บุญนันท์ จันทร์ลองและครอบครัวจากกบร.
พร้อมด้วยเพื่อนจากกทม.
ได้นำอาหารสุนัข ๑๐ กก.จำนวน ๕ ถุงและข้าวสาร ๒ ถุง
เมื่อ ๒๘ ม.ค. ๕๙
ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ
โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ท่าเรือแหลมเทียน
ดำเนินการจับ หรือนำสุนัขจรจัด
ออกจากพื้นที่ท่าเรือแหลมเทียน

เมื่อ ๑๖ ม.ค. ๕๙
ครอบครัว พรรณรายน์
บริจาคทรัพย์ ๑๐,๐๐๐ บาท ครับ
เมื่อ ๑๗ ม.ค.๕๙
นาง ระวีวรรณ วีระพันธ์ และครอบครัว
ได้มอบอาหารสุนัข จำนวน ๓ กระสอบ,
แชมพูสุนัข ๒ แกลลอน
และบริจาคเงินเป็นค่าอาหารสุนัข
ให้กับทางศูนย์ฯ จำนวน ๒,๐๐๐.- บาท

เมื่อ ๑, ๒, ๔ ม.ค. ๕๙
คุณศศิพัธร์ วงศ์วาน,คุณธนาภรณ์ กัลยารัตน์,
คุณวุฒิพงษ์ วงค์พุฒ
มาจาก กทม.มอบเงินใส่ตู้บริจาค ๕๐๐- บาท
คุณพลกฤษณ์ บุญลือและคณะมอบอาหารสุนัข ๒๐ กก.
จำนวน ๒ ถุง คุณนฤมล ถิรโภคัยและคุณอนุรักษ์ โคตรตาแสงมอบอาหารสุนัข ๒๐ กก. จำนวน ๒ ถุง
คุณตุลพันธุ์ รัตน์ธรรมดิษฐ์,คุณจีรนันท์ วงค์สวัสดิ์
จาก จว.ระยอง มอบอาหารสุนัขโต ๒๐ กก.1ถุง
และแชมพูกำจัดเห็บหมัด ๒ ขวด
ร.ต.จรัส คงศรีสวัสดิ์และครอบครัว
ได้มามอบอาหารสุนัขถุงละ ๑๐ กก. ๒ ถุง
น.ส.นิภาธร โพธิ์สว่าง
บริจาคเงินค่าอาหารสุนัขจำนวน ๑,๐๐๐.- บาท
เมื่อ ๑๙ ธ.ค. ๕๘
พลเรือตรี รัตนะ วงษาโรจน์
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ให้การต้อนรับคณะสัตว์แพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จัดกิจกรรมทำการควบคุมประชากรสุนัข
จำนวน ๑๗๐ ตัว
และฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ณ ศูนย์สุนัขจรจัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพพเรือ ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
เมื่อ ๑๘ ธ.ค. ๕๘
ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ได้มอบให้ พลเรือตรี รัตนะ วงษาโรจน์
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
รับมอบอาหารสุนัข จาก บริษัทรอยัล คานิน
โดยมีโรงพยาบาลสัตว์ ivet เป็นผู้ประสานงาน
มูลค่า 109,250 บาท ขอบคุณมากครับ
เมื่อ ๑๑-๑๒ ธ.ค. ๕๘
ความก้าวหน้าก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม
เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ พร้อมใช้งาน
และพื้นที่โดยรอบ
เมื่อ ๙ ธ.ค. ๕๘
หน.ชุดดูแลสุนัขได้ดำเนินการรักษาสุนัข
ที่ป่วยเป็นโรคพยาธิเม็ดเลือดและเป็นฝี
เมื่อ ๙ ธ.ค. ๕๘
ประชุมข้าราชการและพลทหาร
เพื่อกำหนดแนวทางจัดทำ 5 ส.
ตามนโยบาย ของ รอง ผบ.นย.
และเตรียมการรับการตรวจเยี่ยม
ของคณะ ผช.ผบ.ทร.โดยมี น.อ.จงกล หอมจันทร์ ผู้จัดการศูนย์สุนัขฯเป็นประธานการประชุม
เมื่อ ๙ ธ.ค. ๕๘
นางนันท์วิภา แสนสวัสดิ์ 6/27
หมู่บ้านเกษมกมล ซ.พระยาสุรเรนทร์ 22
แขวงบางช้าง เขตสามวา กทม. 10510
มอบขนไข่กรอบ จำนวน 25 ปี๊บ
และเงินอีกจำนวน 4,500.- บาท
ขอขอบคุณมากครับ
เมื่อ ๙ ธ.ค. ๕๘
นายเมธี เที่ยงธรรม (ร้านจำหน่ายอาหารสัตว์)
เลขที่ 75 ม.4 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
กับเพื่อนๆ มอบอาหารสุนัข ขนาด 20 กก.
จำนวน 2 กระสอบ
เมื่อ ๔ ธ.ค.๕๘
พ.จ.อ.ไกรวุฒิ ธรรมเมธา
และคุณขนิษฐา ธรรมเมธา ได้มอบอาหารสุนัขให้กับทางศูนย์
จำนวน2กระสอบครับ
เมื่อ ๓๐ พ.ย.๕๘
บริษัทอินซอมเนีย พัทยา
มอบอาหารสุนัข ขนาด 10 กก.
จำนวน 80 กระสอบ
ให้กับศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ
โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ขอบคุณมากครับ
(ผม(สุนัขนะ)อิ่มไปอีกนานแน่ ๆ)
เมื่อ ๒๒ พ.ย.๕๘
บ.วัชร มารีน จำกัด และทีม R15 มาเยี่ยมชมศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
พร้อมทั้งมอบเงินให้ไว้เป็นค่าดูแลสุนัข
จำนวน ๑๔,๕๗๙ บาท และอาหาร ๒ กระสอบ
เมื่อ ๒๙ ต.ค.๕๘
น้องเอย ๕๗/๑๐๙ ม.๖ ต.สัตหีบ จ.ชลบุรี บริจาคเงินเป็นค่าอาหารสุนัข จำนวน ๒๐๐.- บาท
และ คุณลัดดาภรณ์ บริบูรณ์
บริจาคอาหารสุนัขให้กับทางศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด ฯ
จำนวน ๑ กระสอบ
เมื่อ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘
ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ
โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ได้ทำการฉีดยาป้องกันโรคเรื้อน
ให้กับสุนัข จำนวน ๑๗ ตัว
เมื่อ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘
ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ
โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ขอขอบคุณ
น.อ.ปิลันธน์ อ่ำสำอางค์,ด.ช.ธนวัต อ่ำสำอางค์
บริจาคเงินเป็นค่าอาหารสุนัขจำนวน ๑,๐๐๐.- บาท
คุณวราพร เอมโกษา บริจาคอาหารสุนัขให้กับทางศูนย์ ฯ
จำนวน ๒ กระสอบ
เมื่อ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ
โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ขอขอบคุณ
บริษัทโกลว์ โรงผลิตไฟฟ้า จากมาบตาพุต ระยอง มอบอาหารสุนัขจำนวน 10 กระสอบ
เมื่อ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ
โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ร่วมแสดงความสามารถของสุนัขจรจัดที่ได้รับการฝึกพิเศษ
ร่วมในโครงการเครือข่ายคนรักน้องหมา
ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ในการจัดงาน “The EM District Pet a Porter 2015” ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ ต.ค.๕๘
ณ ศูนย์การค้า ติเอมควอเทียร์ กรุงเทพฯ
โดยมี จก.กพร.ทร. และ รอง ผบ.นย. ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
เมื่อ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘
ศูนย์สุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมไปแสดงความสามารถ
ในการจัดงาน “The EM District Pet a Porter 2015”
ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ ต.ค.๕๘ ณ ศูนย์การค้า ติเอมควอเทียร์ กรุงเทพฯ
เมื่อ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘
น.อ.จรงศักดิ์ แย้มบาน ผบ.กรม สน.พล.นย.
ให้การต้อนรับ พล.ต.ดร.อนุชาติ บุนนาค ผอ.สถาบันศึกษายุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ
พร้อมคณะ จำนวน ๓๕ นาย เยี่ยมชมศูนย์สุนัขจรจัดของกองทัพเรือ
โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
เมื่อ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘
ทำความสะอาดคอกสุนัข และพื้นที่โดยรอบ
ศูนย์สุนัขจรจัดของกองทัพเรือ
โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
เมื่อ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘
ศุนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ
โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ขอขอบพระคุณ
น.ท.สุรพล และ คุณภาชินี บุญเรือง
กรุณาเยี่ยมเยียน ศูนย์ดูแล ฯ พร้อมทั้งบริจาคเงินสมทบกองทุนเป็นค่าอาหารสุนัข
ขอขอบพระคุณครับ
เมื่อ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘
ศุนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ
โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่านที่ได้มาช่วยเหลือ
น้องสุนัขจรจัดในส่วนรับผิดชอบของ นย.
ขอบพระคุณครับ
เมื่อ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
น.อ. จงกล หอมจันทร์ รอง ผบ.กรม สน.
และคณะ
ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.รัตนะ วงษาโรจน์ เสธ.นย.
ในการตรวจการก่อสร้างศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด
ของกองทัพเรือโดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
เฟสที่ 2
เมื่อ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
พลเรือตรี รัตนะ วงษาโรจน์
เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ให้การต้อนรับ
พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์
ผู้บัญชาการทหารเรือ
ในโอกาสที่เดินทางมาเป็นประธานเปิดกิจกรรม
“ทัวร์ออฟสัตหีบ”
และเยี่ยมชม ศูนย์สุนัขจรจัด
ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ณ ค่ายกรมหลวงชุมพร
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

เมื่อ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
พลเรือตรี รัตนะ วงษาโรจน์
เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ให้การต้อนรับ
พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์
ผู้บัญชาการทหารเรือ
ในโอกาสที่เยี่ยมชม ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด
ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ณ ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
เมื่อ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
กพร.ทร.จัดทัศนศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยว
ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๑ ได้นำคณะมาเยี่ยมชมศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ
โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี
โดย พลเรือตรี รัตนะ วงษาโรจน์
เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ได้ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สาธิตการแสดงต่าง ๆ
ของสุนัขจรจัด ให้คณะเข้าชมได้รับความรู้และความเพลิดเพลิน
เมื่อ ๗ มีนาคม ๒๕๕๘
คณะของสถานีวิทยุในเครือ บริษัท อสมท.จำกัด (มหาชน)
โดยคุณวิสุทธิ์ คมวัชรพงษ์
ผู้อำนวยการฝ่ายคลื่นวิทยุ FM 96.5 MHz พร้อมคณะ
และชมรมนักปั่นจักรยานการบินไทย
เข้าเยี่ยมชมศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองทัพเรือ
โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ได้บริจาคค่าอาหาร และอาหารสุนัข
เพื่อนำไปดูแลสุนัขจรจัดต่อไป
และชมการแสดงการฝึกสุนัข
จากกองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน
โดยมี นาวาเอก จงกล หอมจันทร์
นาวาเอก ประดิษฐ บางจั่น
และผู้บังคับกองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน
ร่วมให้การต้อนรับ
เมื่อ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
พลเรือตรี รัตนะ วงษาโรจน์
เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ให้การต้อนรับ
พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์
ผู้บัญชาการทหารเรือ
ในโอกาสที่เยี่ยมชม ศูนย์สุนัขจรจัดของกองทัพเรือ
โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ณ ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุ
รี
โครงการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ
โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ได้เก็บสุนัขจรจัดที่เขาไม่ต้องการแล้วตามข้างถนน
มาบำรุงรักษา และเลี้ยงดู
นำมาฝึกระเบียบวิชาทหารราบ
และความสามารถต่าง ๆ
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
โดยได้ใช้สถานที่วัดบ้านฉางบ้าง
วัดคลองบางไผ่บ้าง เปลี่ยนสถานที่กันไปเรื่อยๆ
เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ
ในช่วงเวลาที่สถานที่เรายังไม่เสร็จ
ขอขอบคุณวัดทั้งสองแห่งด้วยค่ะ
เมื่อ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ
โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ค่ายกรมหลวงชุมพร
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ได้ต้อนรับนักเรียนเข้ามาชมการแสดงของสุนัขจรจัด
ของเราและได้ชมบริเวณสถานที่ก่อสร้าง
และภูมิทัศน์รอบด้านของบ้านสุนัขจรจัด
เมื่อ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
นาวาเอก ประดิษฐ บางจั่น
สำรวจพื้นที่ก่อสร้าง
โครงการดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ
ในความก้าวหน้าของโครงการฯ
ค่ายกรมหลวงชุมพร
ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
เมื่อ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗
พลเรือโท ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
และคณะ
สำรวจพื้นที่ก่อสร้าง
โครงการดูแลสุนัขจรจัด กองทัพเรือ
โดย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ค่ายกรมหลวงชุมพร
ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี