เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค.๖๕ น.อ.ชนก สนทราพรพล ผบ.กรม รปภ.นย. และคณะฯ เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลในสังกัด กอง รปภ.สพ.ทร.กรม รปภ.นย.

Release Date : 28-10-2022 00:00:00
เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค.๖๕ น.อ.ชนก สนทราพรพล ผบ.กรม รปภ.นย. และคณะฯ เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลในสังกัด กอง รปภ.สพ.ทร.กรม รปภ.นย.

เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค.๖๕ น.อ.ชนก สนทราพรพล ผบ.กรม รปภ.นย. และคณะฯ เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลในสังกัด กอง รปภ.สพ.ทร.กรม รปภ.นย.

ณ  บก.กอง รปภ.สพ.ทร.ฯ โดยมี น.ท.เวชกุล ชานก

ผบ.กอง รปภ.สพ.ทร. กรม รปภ.นย.

ให้การต้อนรับการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

   
  

   
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค.๖๕ น.อ.ชนก สนทราพรพล ผบ.กรม รปภ.นย. และคณะฯ เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลในสังกัด กอง รปภ.สพ.ทร.กรม รปภ.นย.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง