เรือเอก ขุนดง เพ็ชรไธสง

  • เรือเอก ขุนดง เพ็ชรไธสง

  • ผบ.ร้อย.รปภ.ที่ ๒ กรม รปภ.นย.

  • 8 ธันวาคม 2518
  • -
  • -
  • -