แบบสอบถาม ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน™
 
     
๑.
แบบประเมินกำลัง หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  
๒.
วารสารนาวิกโยธิน™  
๓.
การแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ นย. (ผ่านเครือข่ายภายใน ทร. (proxy server))  
๔.
ความพึงพอใจของกรมราชองครักษ์ ต่อกำลังพล และการปฏิบัติของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ในการถวายความปลอดภัยต่อพระบรมวงศานุวงศ์ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย  
๕.
ความพึงพอใจของผู้ประสบภัยที่มีต่อความช่วยเหลือของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ภายหลังการเกิดภัยพิบัติในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย  
๖.
ความพึงพอใจของหน่วย ต่อการปฏิบัติงานของกำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ในการออกปฏิบัติราชการสนาม  
๗.
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม(การปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์)  
๘.
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม(กิจกรรมค่ายพักแรม)  
๙.
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม(การบริการข้อมูลข่าวสาร)  
๑๐.
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม(ป้องกันและปราบปรมยาเสพติด)  
๑๑.
ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ต่อการปฏิบัติงานของกำลังพลหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ในการออกปฏิบัติราชการสนาม  
๑๒.
ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของประชาชน ต่อการปฏิบัติงานของกำลังพล หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ในการออกปฏิบัติราชการสนาม(ศปก.ทร.)  
๑๓.
แบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจต่อ ทหารนาวิกโยธิน ที่ไปปฏิบัติภารกิจยังหน่วยงานของท่าน  
๑๔.
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ  
๑๕.
แบบสำรวจและวัดผลการับรู้ เรื่อง การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลัก ของ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประจำปีงบประมาณ 2560  
๑๖.
แบบประเมินการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินด้านสารสนเทศของ นย.