ผู้บริหาร

เรือเอก

กฤษฏิน โชตินอก

รักษาราชการ ผู้บังคับกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

เรือเอก

ไพศาล ใคร่ครวญ

ผู้บังคับหมวดปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 1 กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

เรือเอก

มานะ อินทรเกษม

นายทหารวิเคราะห์และประเมินค่า ตอนวิเคราะห์และประเมินค่า กองบังคับการ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

เรือเอก

ณรงค์ ศิริสมบัติ

ผู้บังคับหมวดปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 2 กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

เรือเอก

วสันต์ อ่อนไทย

นายทหารผลิตสิ่งโฆษณา ตอนผลิตสิ่งโฆษณา กองบังคับการ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด