"ทหารพรานนาวิกโยธิน ร่วมรักษาประเพณีอันงดงาม ตักบาตรเทโวหลังออกพรรษา" เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563 ซึ่งตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน11 นาวาเอก ชยุต ฉัตรอิสรกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ร่วมประเพณีตักบาตรเทวี ณ เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้

Release Date : 05-10-2020 00:00:00
"ทหารพรานนาวิกโยธิน ร่วมรักษาประเพณีอันงดงาม ตักบาตรเทโวหลังออกพรรษา"  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563 ซึ่งตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน11 นาวาเอก ชยุต ฉัตรอิสรกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ร่วมประเพณีตักบาตรเทวี ณ เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้

"ทหารพรานนาวิกโยธิน ร่วมรักษาประเพณีอันงดงาม ตักบาตรเทโวหลังออกพรรษา"
 
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563 ซึ่งตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน11 นาวาเอก ชยุต ฉัตรอิสรกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ร่วมประเพณีตักบาตรเทวี ณ เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรีโดยมีหน่วยงานราชการในพื้นที่ และประชาชน ร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวในครั้งนี้ด้วย บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข และอิ่มบุญไปด้วยกัน
 
โดยที่มาของคำว่า เทโว เรียกมาจากคำว่า เทโวโรหณะ (เทว+โอโรหณ)
ซึ่งแปลว่า การลงจากเทวโลกความเดิมมีว่า ในพรรษาที่ 7 นับแต่วันตรัสรู้ พระพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อเทศน์โปรดพระพุทธมารดา ที่ได้กำเนิดเป็นเทพบุตรอยู่ในชั้นดุสิต (สวรรค์ชั้นที่ 4) โดยลงมาฟังธรรมที่ชั้นดาวดึงส์ (สวรรค์ชั้นที่ 2) จนบรรลุโสดาปัตติผล (สาเหตุที่พระศาสดาไม่เสด็จไปแสดงธรรมในชั้นดุสิต เพราะเทวดาที่อยู่ในชั้นดาวดึงส์ไม่สามารถขึ้นไปในชั้นดุสิตได้ ด้วยศักดานุภาพที่น้อยกว่า เพื่อให้โอกาสฟังธรรมแก่เทวดาเหล่านั้น)ครั้นถึงวันมหาปวารณา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) จึงเสด็จลงจากเทวโลกที่เมืองสังกัสสนคร ในกาลที่เสด็จลงจากเทวโลก ได้มีเนินเป็นอันเดียวกันจนถึงพรหมโลก เมื่อทรงแลดูข้างล่าง สถานที่นั้นก็มีเนินอันเดียวกันจนถึงอเวจีมหานรก ทรงแลดูทิศใหญ่และทิศเฉียง จักรวาลหลายแสนก็มีเนินเป็นอันเดียวกัน เทวดาก็เห็นพวกมนุษย์ แม้พวกมนุษย์ก็เห็นเทวดา สัตว์นรกก็เห็นมนุษย์และเทวดา ต่างก็เห็นกันเฉพาะหน้าทีเดียว ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงเปล่งฉัพพรรณรังสี ขณะที่พระองค์เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์รุ่งขึ้นวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ชาวเมืองจึงพากันทำบุญตักบาตรเป็นการใหญ่ เพราะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้ามาถึง 3 เดือน การทำบุญตักบาตรในวันนั้นจึงได้ชื่อว่า ตักบาตรเทโวโรหณะ ต่อมามีการเรียกกร่อนไปเหลือเพียง ตักบาตรเทโว เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้น จึงนิยม ตักบาตรเทโว กันจนเป็นประเพณีสืบมาตราบเท่าทุกวันนี้
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
"ทหารพรานนาวิกโยธิน ร่วมรักษาประเพณีอันงดงาม ตักบาตรเทโวหลังออกพรรษา"  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563 ซึ่งตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน11 นาวาเอก ชยุต ฉัตรอิสรกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ร่วมประเพณีตักบาตรเทวี ณ เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง