การยืนยันรับทราบผลการประเมินในระบบ HRMISS เป็นรายบุคคล วงรอบที่ 1 ประจำปี งป.65 ระหว่าง 7 - 9 ก.พ.65

Release Date : 09-02-2022 07:17:56
การยืนยันรับทราบผลการประเมินในระบบ HRMISS เป็นรายบุคคล วงรอบที่ 1 ประจำปี งป.65 ระหว่าง 7 - 9 ก.พ.65

กำลังพลดำเนินการประเมิน ระหว่าง 16 ม.ค.65 - 6 ก.พ.65 โดยให้หน่วยแจ้งผู้รับการประเมินยืนยันรับทราบผลการประเมินในระบบ HRMISSเป็นรายบุคคล

ระหว่าง 7 - 9 ก.พ.65 และให้หน่วยรายงานผลการประเมิน ดังนี้

ให้หน่วยรายงานสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงนกำลังพลของ ทร. วงรอบที่ 1 ประจำปี งป.65 เสนอ กพ.ทร. ภายใน 15 ก.พ.65 ทั้งนี้ หากหน่วยใดมีผู้ที่มี

ผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 40 เข้ากณฑ์ย้ายบรรจุเป็นประจำหน่วย และผู้ที่มีผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 70 เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการเสนอ

ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (5 ปีต่อเนื่อง ให้หน่วยจัดทำผนวกรายชื่อกำลังพลดังกล่าวแนบมาด้วย ตามตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานที่แนบ

(http:/info.navy.mi.th/person หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์)

กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยอมรับผลการประเมิน ให้ยื่นอุทธรณ์ผลการประเมินตามขั้นตอนที่ ทร. กำหนด โดยขอให้หน่วยแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน

ผลการประเมินให้เสร็จสิ้นและรายงานผลการประเมินถึง กพ.ทร. ภายในวันที่ 9 มี.ค.65