กิจการร้านค้าและการบริการ นย. จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย
ในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๖๑
วันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ กิจการร้านค้าและการบริการ นย. จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย ในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๖๑ ให้พนักงานแต่งกายชุดไทย
เพื่อแสดงออกถึงการอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทย
Back to home page
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Start slideshow
loading